Ректор на Центъра за обучение, Българска академия на науките

vshkodrov@eagle.cu.bas.bg

БИОГРАФИЧНИ ДАННИ

Дата и място на раждане: 10.02.1930 г. в Лом, България.

Починал: 31.08.2010 г. в София, България.

Образование

1948 - завършва гимназия в Белоградчик;

1958 - завършва висше образование в София;

Професионална дейност:

1965 - постъпва на работа в Самостоятелната секция по астрономия към Българската академия на науките;

* Ръководител на Централната станция за наблюдения на изкуствени спътници на Земята;

1967-1969 - работи в Института по теоретична астрономия към АН на СССР;

* Защитава докторска дисертация в Ленинградския университет (1969);

1969 - Член на КОСПАР;

1970 - Член на Международния астрономически съюз (Комисия 7 и 20);

1969-1972 - работи в Секцията по астрономия към БАН;

* Участва в изграждането на Националната астрономическа обсерватория - Рожен;

1972-1975 - работи в Института по теоретична астрономия към АН на СССР, Ленинград;

* Защитава докторска (доктор на науките) дисертация в Московския университет (1975 г.);

1982 - ст.н.с. II степен;

1983 - Председател на Научния съвет на Самостоятелната секция по астрономия при БАН;

* Ръководител на Проблемна група "Динамика на небесните тела";

* Национален представител и ръководител на международната задача "International Near-Earth Asteroid Survey" (INAS);

* Национален координатор на международната задача "The international Halley Watch" (IHW);

1987 - работи в Обсерваторията Cote d'Azur, Ница, Франция;

1991 - ст.н.с. I степен - Професор;

1991 - Връчване на плакета "Астероид 4364 = Шкодров" на заседание на Американското планетно дружество в Сан-Хуан Капистрано, Калифорния лично от проф. Карл Сейган;

1991-1994 - Ректор на университета "Епископ Константин Преславски" - Шумен;

* Ръководител отдел в Института по астрономия при БАН;

1994 - Заместник председател на Научната комисия по физика към ВАК;

1994 - Първи директор на Института по астрономия;

* Председател на Националния комитет по астрономия;

1995 - Народен представител в 37-то Народно събрание;

* Член на Комисията за наука и образование към НС;

1997 - Ректор на центъра за обучение при БАН;

* Председател на Академичния съвет на Центъра за обучение при БАН;

* Член на Президиума на ВАК;

1998- Член на Управителния съвет на БАН;

2000 - Кавалер на ордена "Стара планина I степен";

* Кавалер на ордена "Марин Дринов на лента";

* Доктор хонорис кауза на ШУ "Еп. Константин Преславски";

* Кавалер на ордена "Епископ Константин Преславски";

* Почетен гражданин на гр. Шумен;

2002 - Обща характеристика на научната продукция: 2 монографии; 176 научни труда; над 300 цитата; 4 книги по астрономия; 1 учебно помагало — лекции; ръководител на 11 докторанти; над 100 популярни лекции по астрономия; ръководител на 9 научни проекта. Създател е на школа за изучаване на Слънчевата система; Създател е на Лаборатория по астрономия към ШУ "Епископ Константин Преславски".

Със своите докторанти проф. Шкодров създаде Астрономически център в рамките на Университета, който се радва на широка популярност не само в Университета.

През 1991 г. Вл. Шкодров е избран за Ректор на тогавашния Висш педагогически институт. Той напуска този пост през 1994 г. по молба на тогавашния Председател на Българската академия на науките академик Малиновски за да проведе трансформацията на Самостоятелната секция по астрономия в Институт по астрономия към БАН.

По-важни общо академични дейности по време на мандата му като Ректор:

- Въвежда нова университетска структура като активно действа Висшия педагогически институт да стане университет. Благодарение на системната научна политика, която проф. Шкодров провежда и след неговия мандат в Парламента, ВПИ - Шумен действително става Университет "Епископ Константин Преславски".

- През 1992 г. по негово настояване в Университета се въвежда Богословие и Турска филология

  Общ списък на публикациите по години

  До 1967

 1. Шкодров Вл., Ориентация на астрономическата апаратура в Ген. Тошево, Изв. ГУГК, 3, 1961, с. 7-10.
 2. Шкодров Вл., Шентов В., Номограма за изчисление на ексцентрични елементи, Изв. ГУГК, 1, 1963, с. 6-8.
 3. Шкодров Вл., Изследване на кварцов астазиран гравиметър ГАК-4М, Изв. ГУГК, 4, 1963, с. 43-55.
 4. Шкодров Вл., Гравиметрични измервания. Инструменти, Изв. ГУГК, 4, 1964, с. 39-42.
 5. Шкодров Вл., Една контрола при гравиметричните измервания, Изв. ГУГК, 2, 1965, с. 26-30.
 6. Шкодров Вл., Тежести при изравнение на астрономо-геодезически мрежи, Изв. ГУГК, 2, 1963, с. 14-21.
 7. Шкодров Вл., Някои връзки между различните интерполационни формули при гравиметричните измервания, Изв. ГУГК, 1, 1965, с. 27-34.
 8. Шкодров Вл., Няколко контроли при гравиметричните измервания със статични гравиметри, Изв. ГУГК, 2, 1966 с. 36-47.
 9. Шкодров Вл., Определяне на продължителността на гравиметричния рейк при нелинейно движение на нулевата точка на гравиметъра, Изв. ГУГК, 4, 1966, с. 20-32.
 10. Шкодров Вл., Шкодрова Е., Програми за използване на ИСЗ за нуждите на геодезията, Геодезия, картография и зем., 5-6, 1966, с. 27-30.
 11. Шкодров В.Г., Один способ продолжения градиента земного гравитационного поля внешнего пространства, Меж. Сб. Наблюдения ИСЗ, 5, 1966, с. 89-96.
 12. 1967

 13. Шкодров В.Г., Один способ продолжения градиента земного гравитацинного потенциала во внешнего пространства, Меж. сб. Наблюдения ИСЗ, 5, 1967, с. 8-96.
 14. 1969

 15. Шкодров В.Г., Иванова В.Г., Способ определения геоцентрической ориентации квазигеоцентрической координатной системы, Меж. сб. Наблюдения ИСЗ, 7, 1969, с.25-34.
 16. Шкодров В.Г., Об ошибках определения потенциала Земли по измерениям силы тяжести на известной поверхности, Бюлл. станций опт. наблюдений ИСЗ, 55, 1969, с. 68-73.
 17. Шкодров В.Г., Метод определения потенциала Земли по измерениям силы тяжести на известной поверхности и исследование ошибок метода на модели, Астрономический журнал, 46, 2, 1969, с. 446-453.
 18. Шкодров В.Г., Некоторые вопросы теории определения внешнего гравитационного поля по измерениями силы тяжести на известной физической поверхности, Автореферат кандидатской диссертации, Ленинград, 1969, 22 с.
 19. Шкодров В.Г., Некоторые вопросы теории определения внешнего гравитационного поля по измерениям силы тяжести на известной физической поверхности, Диссертация на соискание ученной степены кандидата физ. мат. наук, Ленинград, 1969, с. 224.
 20. 1970

 21. Шкодров В.Г., Основни задачи на селенодезията и тяхното решение, Геод., картография и земеустройство, 1, 1970, с., 15-17.
 22. Шкодров В.Г., Шкодрова Е.Б., Вековы Возмущения в движении ИСЗ, вызываемые притяжениями атмосферы, Меж. сб. Наблюдения ИСЗ, 9, 1970, с. 27-30.
 23. Шкодров В.Г., Определение координат станций наблюдений и наклона референц-элипсоида из несинхронных лазерных и фотографических наблюдений, Меж. сб. Наблюдения ИСЗ, 9, 1970, с. 101-106.
 24. Шкодров В.Г., О возможности автоматического исследования Луны, Меж. сб. Наблюдения ИСЗ, 10, 1970, с. 197-203.
 25. Шкодров В.Г., Определение внешнего гравитационного поля планеты, физическая поверхность которой считается известной, 1, Меж. сб. Наблюдения на ИСЗ, 10, 1970, с. 216-228.
 26. 1971

 27. Шкодров В.Г., Определение внешнего гравитационного поля планеты, физической поверхность которой считается известной, Меж. сб. Наблюдения ИСЗ, 11, 1971, с. 5-13.
 28. Шкодров В.Г., Умленски В.Д., О точности эфемерид для наблюдений с камерой АФУ-75, Меж. сб. наблюдения ИСЗ, 11, 1971, с. 285-290.
 29. Шкодров В.Г., Об интеграле, подынтегральная функция которого является произведением присоединенных функции Лежандра, Доклады БАН, 24, 10, 1971, с.1293-1295.
 30. 1972

 31. Шкодров В.Г., Кузманов Л., Иванова В., Определяне на подспътникови точки за нефемеридни нужди, Известия на Секцията по астрономия, 5, 1972, с. 15-20.
 32. 1973

 33. Шкодров В., О некоторых интегральных свойствах сферических функций, Известия на Секцията по астрономия, 6, 1973, с. 125-133.
 34. Шкодров В.Г., О некоторых интегралах, подынтегральная функция, которых связана с сферическими функциями, Известия на Секцията по астрономия. 6, 1973, с. 117 – 121.
 35. Шкодров В.Г., Предложения по развитию Международной праграммы "Динамики" в 1973-1974 г.г., Интеркосмос, р.г. "Космическая физика", Секция 6, Белоградчик, 1973, 18 с. (Препринт).
 36. 1974

 37. Шкодров В., Ягудина Э.И., О совместном определении гравитационного поля Земли по измерениям силы тяжести на поверхности Земли и по движению ИСЗ, Межд. сб. Наблюдения ИСЗ, 13, 1974, с. 69-8.
 38. 1975

 39. Батраков Ю.В., Шкодров В., Ошибки численых методов оценки интегралов, определяющих коэффициентов гравитационного поля планеты, Бюлл. Института теоретической астрономии, 14, 3 (156), 1975, с. 145-152.
 40. Шкодров В.Г., Ошибки коэффициентов гравитационного потенциала планеты, вызываемые несферичностью ее поверхности, Меж. сб. Наблюдения ИСЗ, 14, 1975, с. 93-114.
 41. Шкодров В.Г., Модель гравитационного поля планеты для исследования систематических ошибок коэффициентов ее потенцила, Меж. сб. Наблюдения ИСЗ, 14, 1975, с. 81-92.
 42. Шкодров В.Г., Исследование погрешностей гравиметрических методов определения внешнего потенциала планеты, Автореферат дессертации на соискание ученой степени доктора физико-математи­ческих наук, специальность 01.03.01-Астрономия, астрометрия и небесная механика, Москва, 1975.
 43. Шкодров В.Г., Исследование погрешностей гравиметрических методов определения внешнего потенциала планеты, Дессертация на соискание ученой степени доктора физико-математических наук, Специальность 01.03.01-Астрономия, астрометрия и небесная механика, Москва, 1975.
 44. 1976

 45. Шкодров В. Г., Определение внешнего потенциала планеты по известним абсолютным значениям вектора аномалии силы тяжести, Доклады БАН, 29, 10, 1976, с. 1417-1419.
 46. 1977

 47. Умленски В.И., Шкодров В.Г., Оценка точности коэфициентов разложения геопотенциала, Меж. Сб. Наблюдения ИСЗ, 16, 1977, с. 199-217.
 48. Умленски В., Шкодров В.Г., О погрешности коэффициентов геопотенциала, Доклады БАН, 30, 4, 1977, с. 535-537.
 49. Шкодров В., Шкодрова Е.Б., Минева В.А., Сезонные изменения геопотенциала, Доклады БАН, 30, 5, 1977, с. 683-685.
 50. Шкодров В.Г., Иванова В.Г., О некоторых сезонных изменениях в атмосфере Земли, Меж. сб. Наблюдения ИСЗ, 17, 1977, с. 57-73.
 51. Шкодров В.Г., Иванова В.Г., Динамични изследвания на планетите от Слънчевата система, Сб. Материали от седмицата по астрономия, Димитровград, 1977.
 52. 1978

 53. Шкодров В.Г., Умленски В.И., Погрешность гармонических коэффициентов геопотенциала в одном специальном случае, Доклады БАН, 31, 3, 1978, с. 289-292.
 54. Шкодров В.Г., Определение внешнего гравитационного поля планеты, физическая поверхность которой считается полностью известной, III. Бюлл. Института теоретической астрономии, 14, 5 (158), 1978, с. 314-327.
 55. Шкодров В.Г., Динамика на Слънчевата система, Сб. материали от Седмицата по астрономия, Кърджали, 1978.
 56. Шкодров В.Г., Иванова В., Спасова Н., Върху моделите на Кинг за сферичните купове, Сб. материали от седмицата по астрономия, Кърджали, 1978.
 57. Shkodrov V., Ivanova V., Seasonal Variations in Atmospheric Density, Compt. rend. Acad. Bulg. Sci. 31, 7, 1978, p. 837-839.
 58. Nesterov G.T., Shkodrov V.G., Ivanova V.G., Seasonal Variations of VLF-absorption in Middle Mesosphere and Geopotential field, Compt. rend. Acad. Bulg. Sci., 31, 1978, p. 1293-1296.
 59. 1979

 60. Шкодров В., Определение внешнего потенциала планеты по известными чистими аномалиями силы тяжести. 1. Основное интегральное уравнение, Бълг. геофиз. списание, 3, 1979, с. 81-86.
 61. Шкодров В.Г., Умленски В.И., Оценка точности коэффициентов разложения геопотенциала, Меж. сб. Наблюдения ИСЗ, 16, 1978, с. 199-217.
 62. Shkodrov V.G., Gechev T.G., On the Force Function Between two Solid Celestial Bodies, Compt. Rend., Acad. Bulg., Sci., 32, 8, 1979, p. 1041-1044.
 63. Shkodrov V. G., Ivanova V. G., Moments of Inertia and Centrifugation of the Earth Atmosphere, Compt. Rend. Acad. Bulg. Sci., 32, 12, 1979, p. 1631-1634.
 64. 1980

 65. Шкодров В.Г., Определение внешнего потенциала планеты по известными чистими аномалиями силы тяжести. II-приближенные основные уравнения, Бълг. геофиз. списание, 6, 1980.
 66. Shkodrov V.G., Ivanova V.G., Variations in Atmospheric Pressure and Height of Maximal Electron Concentration, Comрt., Rend. Acad. Bulg. Sci., 33, 3, 1980, p. 341-343.
 67. Shkodrov V.G., Ivanova V.G., Distribution of the Atmospheric Masses by Latitude Compt. Rend. Acad. Bulg. Sci., 33, 2, 1980, p. 179-182.
 68. Shkodrov V.G., On the Perturbation Function in the Two Bodies Problem, Compt. Rend. Bulg. Acad. Sci., 33, 8, 1980, p. 1021-1024.
 69. Shkodrov V.G., On the Perturbation Function in the Planetary Problem, Compt. Rend. Acad. Bulg. Sci., 33, 9, 1980, p. 1157-1160.
 70. Shkodrov V.G., Gechev T.G., A Force Function Between Two Celestial Bodies, Compt. Rend. Acad. Bulg. Sci., 33, 8, 1980, p. 1025-1028.
 71. Shkodrov V.G., On Generalized Laplace Series, Compt. Rend. Acad. Bulg. Sci., 33, 10, 1980, p. 1289-1291.
 72. Shkodrov V.G., On the Asymmetry of the Planet Potentional About the Equatorial Plane, Compt. Rend. Acad. Bulg. Sci., 33, 12, 1980, p. 1639-1641.
 73. Ivanova V.G., Shkodrov V.G., Asymmetry of the Geopotential and the Atmospheric Masses About the Equatorial Plane, Compt. Rend. Acad. Bulg. Sci., 33, 12, 1980, p. 1635-1637.
 74. Шкодров В., Иванова В., Метод вычисления моментов инерции и центробежных моментов земной атмосферы, Бълг. геоф. списание 6, 4, 1980, с. 20-26.
 75. Шкодров В.Г., Иванова В.Г., Моменты инерции и центробежные моменты земной атмосферы, Бълг. геоф. Списание, 6, 4, 1980.
 76. Шкодров В.Г., Иванова В.Г., Моменты инерции и центробежные моменты земной атмосферы, Меж. сб. Наблюдения ИСЗ, 20, 1980.
 77. 1981

 78. Shkodrov V.G., The Reference Frames and a Transformation of Spherical Functions, Reference Coordinate Systems for Earth Dynamics, Eds: E. M. Gapochkin and B. Kolczek, 1981, p. 255-259.
 79. Shkodrov V.G., On the Addition Theorem of Spherical Functions, Compt. Rend. Acad. Bulg. Sci. 1981, 34, 5, p. 605-608.
 80. Shkodrov V.G., On the Perturbation in Andoyer Variables, Compt. Rend. Acad. Bulg. Sci., 1981 34, 6, p. 755-758.
 81. Shkodrov V.G., Gechev T.G., Some Qualitative Characteristics of Force Function Between Two Celestial Bodies, Compt. Rend. Acad. Bulg. Sci., 1981, 34, 5.
 82. Oumlenski V., Shkodrov V.G., Effect of Precession and Nutation of Harmonic Coefficients in Planet Gravity Potential, Compt. Rend. Acad. Bulg. Sci., 1981, 34, 5, p. 613-616.
 83. 1982

 84. Oumlensky V., Shkodrov V.G., Precession and Nutation Influence on the Harmonic Coefficients in the Planetary Potential, Sun and Planetary System, Eds: W. Frice and G. Teleki, 1982, p 323.
 85. Shkodrov V.G., The New Method for Expression of the Perturbation Function, Sun and Planetary System, Eds: W. Frichand G. Teleky, 1982, p. 421-423.
 86. Shkodrov V.G., Bonev T.R., Translation Effect of Reference System of the Harmonic Coefficients of Gravitational Potential, Compt. Rend. Acad. Bulg. Sci., 35, 9, 1982, p. 1185-1188.
 87. 1983

 88. Shkodrov V., Kovachev B., On the Radial Velocity and the Motion of Spectroscopy Binary Stellar Systems, Compt. Rend. Acad. Bulg. Sci., 36, 1, 1983, p. 11-13.
 89. Shkodrov V., Ivanova V., Helin E., Observations Made at the Bulgarian National Observatory, Smolian, Minor Planet Circulars, 8092, Cambridge, 1983.
 90. Helin E., Shkodrov V., Ivanova V., Thinthrova A., Observations Made at the Bulgarian National Observatory, Smolian, Minor Planet Circulars 8191, Cambridge, 1983.
 91. Helin E., Shkodrov V., Ivanova V. Thintharova A., Observations Made at Bulgarian National Observatory, Smolian, Minor Planet Circulars 8127, Cambridge, 1983.
 92. Shkodrov V., Ivanova V., Thintharova A., Observations Made at Bulgarian National Observatory, Smolian, Minor Planet Circulars 8337, Cambridge, 1983.
 93. Шкодров Вл., Върху динамиката на небесните тела, Доклад на I конгрес на физиците в България, 1983, с. 424.
 94. Умленски В., Шкодров В., Върху гравитационния потенциал на някои небесни тела, Доклад на I Национален Конгрес на Физиците в България, 1983, с. 423.
 95. Шкодров В., Дикова С., Върху преобразованието на Ханзен, Доклад на I Национален Конгрес на физиците в България, 1983, с.427.
 96. Иванова В., Шкодров В., Движение в планетното гравитационно поле.II приближение. Доклад на I Национален Конгрес на физиците в България, 1983, с. 428.
 97. Шкодров В., Бонев Т., Динамика на външната обвивка на тесни двойни звездни системи, Доклад на I Национален Конгрес на физиците в България, 1983, с.323.
 98. Шкодров Вл., Иванова В., Слънчевата система, Списание на БАН, ХVIII, 5, 1983.
 99. Шкодров Вл., Богомилската ерес и Парижкият университет, Доклади на I Международен Конгрес по българистика, 1983.
 100. Шкодров В., Космологията на Аристотел и нейното възприемане във Византия и Средновековна България, Межд. сб. доклади по история на науката, 1983.
 101. Шкодров В., Анри Поанкаре, Списание на БАН, ХХIХ, 1, 1983, с. 68.
 102. Шкодров Вл., Иванова В., Халеевата комета, Списание на БАН, ХIХ, 6, 1983.
 103. Shkodrov V., Ivanova V., Periodic Comet Kopff, Minor Planet Circulars, 8186, Cambridge, 1983.
 104. Иванова В.Г., Шкодров В.Г., Изменения атмосферного давления и висоти максимальной электронной концентрации, Меж. Сб. Наблюдения ИСЗ, 20, 1983, с. 147 –154.
 105. Шкодров В.Г., Иванова В.Г., Асиметрия геопотенциалра и массы атмосферы Меж. Сб. Наблюдения ИСЗ, 20, 1983, с. 137-146.
 106. Шкодров В.Г., Иванова В.Г., О некоторых сезонных изменениях атмосферы Земли, Меж. Сб. Наблюдения ИСЗ, 20, 1983, с. 57-74.
 107. Иванова В.Г., Шкодров В.Г., Изменения атмосферного давление и высоты максималъной электронной концентраций, Набл. ИСЗ 20А, Будапеща, 1983, с. 147-153.
 108. 1984

 109. Helin E., Shkodrov V., Ivanova V., Thintharova A., Observations Made at Bulgarian National Observatory, Smolian, Minor Planet Circulars, 8444, Cambridge, 1984.
 110. Shkodrov V., Bonev T., Observations of P/ Halley in November 1984. Minor Planet Circulars 9254, Cambridge, 1984.
 111. Shkodrov V., Ivanova V., Thitharova A., Observations Made at Bulgarian National Observatory-Rozhen, Minor Planet Circulars, 9132-9136, Cambridge, 1984.
 112. Shkodrov V., Ivanova V., Thinharova A., Observations Made at Bulgarian National Observatory, Minor Planet Circulars, 9187-9188, Cambridge, 1984.
 113. Shkodrov V., Ivanova V., Observations Made at Bulgarian National Observatory, Minor Planet Circulars, 8697-8698, Cambridge, 1984.
 114. Helin E., Shkodrov V., Ivanova V., Thintharova A., Observations Made at Bulgarian National Observatory, Minor Planet Circulars, 8444, 1984.
 115. Shkodrov V., Bonev T., On the Dynamics of the Common Gas Envelop of a Binary Stellar System, Compt. Rend. Acad. Bulg. Sci., 37, 6, 1984, p. 707-709.
 116. Kjurkchieva D., Shkodrov V., Study of Boundary Effect of Brightness Variations of Spherical Star with Two Precessing Spots, Compt. Rend. Acad. Bulg. Sci., 37, 8, 1984, p. 995-998.
 117. Kjurkchieva D., Shkodrov V., Light Variations of a Spherical Star with Two Hot Precessing Spots, Compt. Rend., Acad. Bulg. Sci., 37, 5, 1984, p. 553-555.
 118. Шкодров В., Казасов Хр., Иванова В., Символьные алгоритмы некоторых задач небесной механики, Сб. Автоматизация научных исследования, 2, 1984, с. 526-533.
 119. Кюркчиева Д., Шкодров В., Изменение блеска сферической звезди с двумя горячими прецессионными пятними, Астрономический циркуляр, 1308, 1984.
 120. 1985

 121. Шкодров В., Димитров Д., Динамика квазиспектральных двойных Звезд, Бюлл. Абастоманской Астрофизической обсерватории, 58, 1985, с. 369-374.
 122. Кюркчиева Д., Шкодров В., Фотометрическая кривая двойной системы, один из компонентов которой имеет два горячих прецессирующих пятна, Бюлл., Абастоманской Астрофизической Обсерватории, 58, 1985, с. 255-264.
 123. Kjurkchieva D., Shkodrov V., Brightness Variations of a Disk with Two Precessing Spots on the Surface at Arbitrary Inclination of the Precessing Axis Slope, Copt. Rend. Acad. Bulg. Sci., 38, 10, 1985, p. 1273-1375.
 124. Kjurkchieva D., Shkodrov V., Limb Darkening Effect in a Star with Two Hot Precessing Spots, Compt. Rend. Acad. Lulg. Sci., 38, 7, 1985, p. 815-817.
 125. Dimitrov D., Shkodrov V., Kovachev B., External Hasting on Doppler Profiles of Spectral Lines, Compt. Rend. Acad. Bulg. Sci., 38, 7, 1985, p. 811-813.
 126. Kjurkchieva D., Shkodrov V., Brightness Variations of Spherical Star with Two Hot Precessing Axis, Compt. Rend. Acad. Bulg. Sci., 38, 5, 1985, p. 529-532.
 127. Ivanova V., Shkodrov V., Major S., Kirova V., Radeva V., Georgieva A., Observations of P/ Comet Halley at Bulgarian National Observatory, Minor Planet Circulars, 10198-10221, Cambridge, 1985.
 128. Ivanova V., Shkodrov V., Kirova M., Georgieva A., Observations of P/ Comet Halley, Minor Planet Circulars, 10066-10078, Cambridge, 1985.
 129. Ivanova V., Shkodrov V., Thintharova A., Bonev T., Radeva V., Observations of P/ Comet Giacobini-Zinner, Minor Planet Circulars, 9718-9721, Cambridge, 1985.
 130. Ivanova V., Shkodrov V., Georgieva A., Observations Made at Bulgarian National Observatory-Rozhen, Minor Planet Circulars, 9525-9527, Cambridge, 1985.
 131. Shkodrov V., Ivanova V., Bonev T., Georgiev Th., Does Comet Halley Have a Single Nucleus? IAU XIX General Assembly, Delhi, 1985.
 132. Shkodrov V., Ivanova V., Bonev T., Observations of Comet Halley and Giacobini-Zinner at Rozhen National Astronomical Observatory of the Bulgarian Academy of Sciences, IAU, XIX General Assembly, Delhi, 1985.
 133. Ivanova V., Shkodrov V., Georgieva A., Observations Made at Bulgarian National Observatory, Minor Planet Circulars, 9447-9449, Cambridge, 1985.
 134. Shkodrov V., Bonev T., Ivanova V., Observations of P/ Comet Halley, Minor Planet Circulars, 9438, Cambridge, 1985.
 135. Shkodrov V., Bonev T., Observations of P/ Halley, Minor Planet Circulars, 9316, Cambridge, 1985.
 136. Shkodrov V., Observations of P/ Crommelin, In Archive of observations of periodic Comet Crommelin, made during its 1983-84 apparition, editor Z. Sekanina, August 1985, p. 103-109.
 137. Shkodrov V., Observations of P/ Crommelin, In Archive of observations of periodic Comet Crommelin, made during its 1983-84 apparition, editor Z. Sekanina, December 1985, p.166.
 138. 1986

 139. Kjurkchieva D., Shkodrov V., Estimations of the Darkening Effect in the Brightness Variations of a Binary System the one Component Which is a Spotted Star, Compt. Rend. Acad. Bulg. Sci., 39, 6, 1986, p. 9-12.
 140. Кюркчиева Д., Шкодров В., Фотометрична променливост на звезди с петна на повърхността, Годишник на Университета "К. Преславски, Шумен, 1986, с. 57-67.
 141. Шкодров В., Върху космологичния постулат на Аристотел, Сборник доклади II Международен конгрес по българистика, София, 1986.
 142. Шкодров В., Някои особености на космологията на Аристотел, Доклади на II семинар по философските проблеми на физиката, Кърджали, 1986.
 143. Shkodrov V., Ivanova V., Observations Made at Bulgarian National Observatory, Minor Planet Circulars, 10897-10898, Cambridge, 1986.
 144. Ivanova V., Shkodrov V., Georgieva A., Observations made at Bulgarian National Observatory, Minor Planet Circulars, 10684-10687, Cambridge, 1986.
 145. Ivanova V., Shkodrov V., Observations of Periodic Comet Halley Made at Bulgarian National Observatory, Minor Planet Circulars 10783-10793, Cambridge, 1986.
 146. Ivanova V., Shkodrov V., Observations Made at Bulgarian National Observatory-Rozhen, Minor Planet Circulars 10594, Cambridge, 1986.
 147. Shkodrov V., Ivanova V., Bonev T., Observations of P/ Comet Halley at National Astronomical Observatory-Bulgaria, Prs 20th ESLAB Symposium on the Exploration of Halley's Comet, Heidelberg, 27-31 October, 1986, p. 1985-1986.
 148. Shkodrov V., Ivanova V., Observations of P/ Comet Halley at the Bulgarian National Observatory, Minor Planet Circulars, 10996-10997, Cambridge, 1986.
 149. Ivanova V., Shkodrov V., Observations of P/ Comet Halley at Bulgarian National Observatory, Minor Planet Circulars 10589-10590, Cambridge, 1986.
 150. Ivanova V., Shkodrov V., Periodic Comet Halley. Bulgarian National Observatory, Minor Planet Circulars 10459-10470, Cambridge, 1986.
 151. Ivanova V., Shkodrov V., Bonev T., Kirova H., Georgieva A., Periodic Comet Halley. Bulgarian National Observatory, Minor Planet Circulars 10333-10337, Cambridge, 1986.
 152. Elst E., Ivanova V., Shkodrov V., Observations Made at Bulgarian National Observatory, Minor Planet Circulars, 11124, Cambridge, 1986.
 153. Shkodrov V., Bonev T., Ivanova V., First Observations of Comet Halley at Rozhen National observatory, Compt. Rend. Acad. Bulg. Sci. 39, 1, 1986, p.11-13.
 154. Shkodrov V., Ivanova., Relativity in Rotation of the Earth and the Motion of Atmospheric Masses, IAU Symposium 114-Relativity in Celestial Mechanics and Astrometry, Eds.: J. Kovalevsky and A. Brumberg., 1986, p. 289-292.
 155. Kjurkchieva D., Shkodrov V., Bonev T., Georgiev Th., Light Curve of a Binary System of Spherical Stars, one of them Having Two Surface Spots, Compt. Rend. Acad. Bulg. Sci., 39, 4, 1986, p.5-8.
 156. 1987

 157. Ivanova V., Jocuers K., Shkodrov V., Determination of the Components of C+ and H2O+ Ions in the Tails of Comet Halley and Comet Giacobini-Zinner, Proceedings of an International Symposium Held in Brussels, Belgium, 6-9 April 1987, p. 577-582.
 158. Bonev T., Shkodrov V., Ivanova V., Boneva V., P/ Halley Activity in November 1985, Proceedings of an International Symposium held in Brussels, Belgium, 6-9 April 1987, p. 591-594.
 159. Elst E., Shkodrov V., Ivanova V., Observations Made at Bulgarian National Observatory, Minor Planet Circulars 12374-12378, Cambridge, 1987.
 160. Shkodrov V., Ivanova V., Observations Made at Bulgarian National Observatory, Minor Planet Circulars, 12508, Cambridge, 1987.
 161. Elst E., Ivanova V., Shkodrov V., Observation of New Asteroids, Astronomical Telegrams, 4464, Cambridge, 1987.
 162. Shkodrov V., Dicova S., Transformation of the Force Function in the Three-Bodies Problem, Prs.: Xth ERAI of IAU, Prague, 1987.
 163. Шкодров В., Наблюдения на Халеевата комета у нас, Списание на БАН, ХХХIII, 1, 1987, с. 17-24.
 164. Шкодров В., Наблюдения на астероидния пояс у нас, Списание на БАН, ХХХIII, 5, 1987р с. 54-58.
 165. Шкодров В., Космологията на Аристотел, богомилската ерес и Парижкият университет, Проблеми на културата, 5, 1987, с. 80-91.
 166. Шкодров В., Триста години Нютонови принципи, Списание Природа, 4, 1987.
 167. Шкодров В., Умленски В., Аристотел и Природата, Доклади на III Семинар по философските въпроси на физиката и астрономията с международно участие, Кърджали, 1987.
 168. Шкодров В., Върху закона на Кеплер за обратните квадрати и астрофотометрията, Доклади на III Семинар по философските въпроси на физиката и астрономията с международно участие, Кърджали, 1987.
 169. Kjurkchieva D., Shkodrov V., Light variability of disk with two spots, Annual of Shoumen Univ. XIB, 63, 1987.
 170. 1988

 171. Ivanova V., Umlensky V., Bonev T., Shkodrov V., Observations of P/ Bradfield, Minor Planet circulars, 13110, Cambridge, 1988.
 172. Elst E., Shkodrov V., Ivanova V., Observations Made at Bulgarian National Observatory, Minor Planet Circulars, 12643-12644, Cambridge, 1988.
 173. Elst E., Shkodrov V., Ivanova V., Observations Made at Bulgarian National Observatory, Minor Planet Circulars, 12758-12759, Cambridge, 1988.
 174. Heudier J.-L., Chemin R., Laberrie C., Laverge T., Pollas C., Shkodrov V., Observations at CERGA Caussuls, Minor Planet Circulars, 13112, Cambridge, 1988.
 175. Ivanova V., Umlensky V., Bonev T., Shkodrov V., Observations Made at Bulgarian National Observatory, Minor Planet Circulars, 13120, Cambridge, 1988.
 176. Heudier J.-L., Chemin R., Laberie C., Laverge T., Pollas C., Shkodrov V., Observations Made at the Observatory of Caussols, SERGA, Minor Planet Circulars, 12752-12754, Cambridge, 1988.
 177. Heudier J.-L., Chemin R., Laberie C., Pollas C., Shkodrov V., Observations Made at the Observatory of Caussols, SERGA, Minor Planet Circulars, 13365-13370, Cambridge, 1988.
 178. Ivanova V., Umlensky V. Bonev T., Shkodrov V., Observations Made at Bulgarian National Observatory, Minor Planet circulars, 13374-13377, Cambridge, 1988.
 179. Ivanova V., Umlensky V., Bonev T., Shkodrov V., Observations Made at Bulgarian National observatory, Minor Planet Circulars, 13497, Cambridge, 1988.
 180. Ivanova V., Umlensky V., Bonev T., Shkodrov V., Observation Made at Bulgarian National Observatory, Minor Planet Circulars, 13651, Cambridge, 1988.
 181. Ivanova V., Umlensky V., Bonev T., Shkodrov V., Observation Made at Bulgarian National Observatory, Minor Planet Circulars, 13673, Cambridge, 1988.
 182. Шкодров В., Два века "Аналитична механика" на Лагранж, Списание на БАН, ХХХIV, 5, с. 85 89, 1988.
 183. Шкодров В., Кюркчиев П., Криви на блясъка на двойни звезди с концентрация на вещество в либрационните точки L4 и L5, Годишник на ВПИ – Шумен.
 184. Kjurkchieva D., Shkodrov V., Light Variations of Spotted Stars, Astrophysics and Space Science, 124, 1986, p. 27-32.
 185. Dicova S., Shkodrov V., Transformation of the Force Function in the Three-Real-Bodies Problem, Compt. Rend. Acad. Bulg. Sci., 41, 4, 1988, p. 5-7.
 186. Dicova S., Shkodrov V., Transformation of the Force Function in the Three-Real Bodies Problem in Jacobi Coordinates, Compt Rend. Bulg. Acad. Sci., 41, 5 1988, p. 5.
 187. 1989

 188. Shkodrov V., Ivanova V., Umlensky V., Bonev T., Stoev A., Observations Made at Bulgarian National Observatory, Minor Planet Circulars, 14083, Cambridge, 1989.
 189. Shkodrov V., Ivanova V., Umlensky V., Bonev T., Stoev A., Observations Made at Bulgarian National Observatory, Minor Planet Circulars, 14092-14093, Cambridge, 1989.
 190. Ivanova V., Dikova S., Shkodrov V., Observations Made at Bulgarian National Observatory, Minor Planet Circulars, 14250-14256, Cambridge, 1989.
 191. Shkodrov V., Amosova A., Orlov V., On Some Stability Region in the Three-Bodies Problem, IAU Colloquium 96-The Few Body Problem, Eds.: M. J. Valtonen, 1989, p. 283-296.
 192. Elst E., Ivanova V., Shkodrov V., Observations Made at the Bulgarian National Observatory, Minor Planet Circulars, 15290-15292, Cambridge, 1989.
 193. Ivanova V., Shkodrov V., Observations Made at the Bulgarian National Observatory, Minor Planet Circulars 15456-15 458, Cambridge, 1989.
 194. Kjurkchieva D., Shkodrov V., "Light variations of thick accretion disk", Annual of Shoumen Univ. XIIIB, 119, 1989.
 195. 1990

 196. Shkodrov V., Dinev Ch., On the dynamics of the asteroidal ring, Compt. Rend. Bulg. Acad. Sci., 43, 4, 1990, p.5.
 197. Shkodrov V., Ivanova V., On the Astrometrical Methods, Proceedings of the 141st IAU Symp., Editors: J. Lieske and V. Abalakin, 1990, p. 166.
 198. Shkodrov V., Ivanova V., Dinev Ch., Umlensky V., Stoev A., Observations Made at the Bulgarian National Observatory, Minor Planet Circulars 16659-16661, Cambridge, 1990.
 199. Shkodrov V., Ivanova V., Dinev Ch., Umlensky V., Stoev A., Observations Made at the Bulgarian National Observatory, Minor Planet Circulars, 16944-18946, Cambridge, 1990.
 200. Ivanova V., Komitov B., Vladimirov S., Shkodrov V., Jockers K., Observations of Comet Bradfield 1987 XXIX with a Double-Band Filter, Prs: asteroids, Comets, Meteors III, Upsala 1990, p. 343-346.
 201. Kyurkchieva D., Shkodrov V., Reflection Effect in Binary Star Systems With Compact Object. Direct Problem, Compt. rend. Acad. bulg. Sci. 43, No 8, 5, 1990.
 202. Shkodrov V.G., Geffert M.., Pollas C., Heudier J.L., Testing the Astrometric Accuracy of the 2m Telescope of Rozhen Observatory After Changing the Prime Mirror, IAU, 14-20 Oct, 1990, 1991, p.348-350.
 203. 1991

 204. Shkodrov V., Ivanova V., Dinev Ch., Umlensky V., Observations Made at the Bulgarian National Observatory, Minor Planet Circulars, 17694-17696, Cambridge, 1991.
 205. Shkodrov V., Ivanova V., Dinev Ch., Umlensky V., Observations Made at the Bulgarian National Observatory, Minor Planet Circulars 18328-18330, Cambridge, 1991.
 206. Helin E, Ivanova V., Laurance Rose, Shkodrov V., Observations Made at The Palomar Observatory, Palomar, Minor Planet Circulars, 18514 – 18537, Cambridge, 1991.
 207. Kjurkchieva D., Shkodrov V., Bonev T., Georgiev Th., "Light Curves of Binary Systems where one of the Components is a Spotted Star", Astrophysical Investigations, 6, 40, 1991.
 208. 1992

 209. Jockers K., Thomas N., Bonev T., Ivanova V., Shkodrov V., Observations of Io's Sodium Cloud and Torus, Adv. Space Res., 12, No 8, pp. (8)347-(8)351, 1992.
 210. Kjurkchieva D., Shkodrov V., Reflection Effect in Binary Star System with Compact Object. Inverse Problem, Compt. Rend. Acad. Bulg. Sci., 45, No 5.
 211. Kjurkchieva D., Shkodrov V., Analysis of the 1983 Multicolor Lightcurve of FK COM, Compt. Rend. Acad. Bulg., No 9, 1992 (in press).
 212. Комитов Б., Шкодров В., Иванова В., Владимиров С., Стоянова С., Фотометрия кометы Гьлея у О-О полосы CN. Струйная структура внутренной циановой комы, Письма в Астрономический журнал, т. 18 р 9, 1992, с. 819-83.
 213. 1993

 214. Shkodrov V., On the Tidal Function Between Two Real Bodies, Compt. Rend. Acad. Bulg. Sci., 46, No 3, 1993.
 215. Kjurkchieva D., Shkodrov V., Analysis of 1989 Lightcurve of AB DOR, Compt. Rend. Acad. Bulg. Sci., 46, No 4, 1993.
 216. Shkodrov V., Ivanova V., Dinev Ch., Umlensky V., Observations Made at the Bulgarian National Observatory, Minor Planet Circulars 21328-21330, Cambridge, 1993.
 217. Shkodrov V., Ivanova V., T. Boncheva, On the Tidal Function of Jupiter, Compt. Rend. Acad. Bulg. Sci., 46, No 5, 1993.
 218. 1994

 219. Ivanova V., Shkodrov V., Antov A., Komitov B., Antova R., Donchev Z., Observations of Galilean Satellites during the collision of Shoemaker-Levy 9 Fragments with Jupiter. ESO Proc.No 52 of the European SL-9 Workshop p.107.
 220. Ivanova V., Shkodrov V., Antov A., Komitov B., Antova R., Donchev Z., Observations of Galilean Satellites during the collisions of Shoemaker-Levy 9 Fragments with Jupiter, 1994, Proc. of Extraordinary SL-9/Jupiter of XXII IAU Assembly, Hague, p. 650.
 221. 1995

 222. Komitov B., Shkodrov V., Ivanova V., Antov A., Antova R., Bonev B., Fratev F., 1995, H-alpha-Photometry of Calisto During the Fragments "H" and "Q" Collisions of Comet Shoemaker-Levy 9 with Jupiter on 18 and 20 July 1994, in 2nd National Conference on Solar-Terrestrial Influences, St. Zagora, Bulgaria, p.50 /in Bulgarian/, p.102 /in English/.
 223. Shkodrov V., Ivanova V., On the tidal Function between two real bodies, 1995, Proc. IAU Symp. 172, Dynamics and Astrometry in the Solar System, Paris.
 224. 1996

 225. Ivanova V., Antov A., Komitov B., Shkodrov V., Antova R., Kolev D., Donchev Z., Observations of Galilean Satellites during the collisions of Shoemaker-Levy 9 Fragments with Jupiter1996, Proc. of Extraordinary SL-9/Jupiter Session of XXII IAU General Assembly, Hague, p. 650.
 226. Shkodrov V., Ivanova V., Umlenski V., Tzvetkova A., Determination of the Stars Position in the Radio-Astrometric Reference System, IAU Coll. 165, Poznan, Poland, 1996.
 227. 1997

 228. Arlot J.-E., Shkodrov V., A catalogue of the observations of the mutual Phenomena of the Galilean satellites made in 1991 the PHEMU91 campaign. Astronomy and Astrophysics Supplement Series, 1997, ser. 125, pp. 399-405.
 229. 1999

 230. Denchev, P., Shkodrov V., Ivanova V., 1999, Synodic periods of four asteroids (presented at ACM'99 and submitted to Planet. Space Science).
 231. Kjurkchieva D., Shkodrov V., Spot Parameters of CC Eri During 1956/57, Compt. rend. Acad. bulg. Sci. 52, 11-12, 9, 1999.
 232. 2000

 233. Шкодров Вл., Аристотел и времето, Сб. Онтология и наука, материали от проведената от 29 юни до 1 юли, 2000 г. в гр. Смолян конференция, стр.84-108.
 234. 2001

 235. Шкодров Вл., По-малки дори от пшениченото зърно, Сборник от статии "Науката-новите тенденции", София, Изд. "Свят", 2001 г., с.с. 105-120.
 236. Шкодров Вл., Слънчевата система-Нашият дом, Доклад по случай 25 години астрономия в Университета "Епископ К. Преславски"-Шумен (под печат).
 237. 2002

 238. Shkodrov V., The Cosmology of Aristotle, Bogomilism and the University of Paris, Сб. доклади от Международна научна конференция, София, 2-5 септември, 2000 г. p. 315-323.
 239. Шкодров Вл., Структура и функции на Центъра за обучение при Българската академия на науките, Доклад на научната сесия РУ/СУ ' 2002, 31.10-01.11.2002 г., Русе (в печат).
 240. Шкодров Вл., Началото, Доклад в БАН по случай годишнината ат пускането на Първия изкуствен спътник на Земята, (под печат).

ЗАБЕЛЯЗАНИ ЦИТАТИ

МОНОГРАФИИ

  Шкодров В., Планетен потенциал, Издателство на БАН, сс.331, 1989.

 1. Дикова, К задаче трех тел, Кандидатска дисертация, 1988.
 2. СТАТИИ

  Шкодров В. Г., Шкодрова Е. Б., Вековые возмущения в движении ИСЗ, вызываемые притяжениями атмосферы, Меж. сб. Наблюдения ИСЗ, т.9, 1970, с. 27-33.

 3. Абалакин В., Аксенов Ел., Гребеников Е., Рябов Ю., Справочное руководство по небесной механике и астродинамике, под редакцией Г.Н. Добошина, Москва, 1976, II издание (3. Влияние притяжиния атмосферы, с. 632 е написан само от нашата статия.);
 4. Аксенов Е.П., Теория движения искусственных спутников Земли, Монография, Москва, 1977, (10.4. Влияние притяжения атмосферы с. 327-328 3 написан изцяло по нашата статия);
 5. В. Иванова, Някои аспекти от динамиката на планетите. Кандидатска дисертация, 1984.
 6. Шкодров В.Г., О возможности автоматического исследования Луны, Меж. сб. Наблюдения ИСЗ, т.10, 1970, с.197-203.

 7. В. Иванова, Някои аспекти от динамиката на планетите, Кандидатска дисертация, 1984.
 8. Шкодров В., Ягудина Э.И., О совместном определении гравитационного поля Земли по измерениям силы тяжести на поверхности Земли и по движению ИСЗ, Межд.сб. Наблюдений ИСЗ, т. 13, 1974, с. 69-8.

 9. В. Иванова, Някои аспекти от динамиката на планетите, Кандидатска дисертация, 1984;
 10. С. Дикова, К задаче трех тел, Кандидатска дисертация, 1988.
 11. Шкодров В.Г., Исследование погрешностей гравиметрических методов определения внешнего потенциала планеты, Диссертация на соискание ученой степени доктора физико-математических наук, Специальность 01.03.01-Астрономия, астрометрия и небесная механика, Москва, 1975.

 12. С. Дикова, К задаче трех тел, Кандидатска дисертация, 1988;
 13. В. Иванова, Някои аспекти от динамиката на планетите, Кандидатска дисертация, 1984.
 14. Helin E., Shkodrov V., Ivanova V., Thinthrova A., Observations Made at the Bulgarian National Observatory, Smolian,
  Minor Planet Circulars 8191, Cambridge, 1983.

 15. B. Marsden, Minor Planet Circulars, 10161, Cambridge, 1985;
 16. G. Gevart, Minor Planet Circulars, 11231, Cambridge, 1986;
 17. B. Marsden, Minor Planet Circulars, 12709, Cambridge, 1988.
 18. Helin E., Shkodrov V., Ivanova V., Thintharova A., Observations Made at Bulgarian National Observatory, Smolian,
  Minor Planet Circulars 8227, Cambridge, 1983.

 19. Bardwell, Minor Planet Circulars, 8398, Cambridge, 1983;
 20. B. Marsden, Minor Planet Circulars, 8271, Cambridge, 1983;
 21. B. Marsden, Minor Planet Circulars, 88379, Cambridge, 1983;
 22. H. Oishi, Minor Planet Circulars, 10 517, Cambridge, 1986;
 23. H. Oishi, Minor Planet Circulars, 11514, Cambridge, 1987;
 24. Comm. of 3546-Atanasov, Minor Planet Circulars, 12805, Cambridge, 1987;
 25. Bowell, Minor Planet Circulars, 16409, Cambridge, 1990;
 26. Nauano, Minor Planet Circulars, 15883, Cambridge, 1990.
 27. Shkodrov V., Ivanova V., Thintharova A., Observations Made at Bulgarian National Observatory, Smolian,
  Minor Planet Circulars 8337, Cambridge, 1983.

 28. B. Marsden, Minor Planet Circulars, 8379, Cambridge, 1983;
 29. H. Oishi, Minor Planet Circulars, 10517, Cambridge, 1986;
 30. B. Marsden, Minor Planet Circulars, 12709, Cambridge, 1988;
 31. B. Marsden, Minor planet Circulars, 8395, Cambridge, 1983
 32. L. Bowell, Minor Planet Circulars, 15548, Cambridge, 1989;
 33. Nakano, Minor Planet Circulars, 11041, Cambridge, 1986;
 34. L. Bowell, Minor Planet Circulars, 16409, Cambridge, 1990;
 35. Williams, Minor Planet Circulars, 23862, Cambridge, 1994;
 36. Williams, Minor Planet Circulars, 30638, Cambridge, 1997;
 37. Williams, Minor Planet Circulars, 38474, Cambridge, 2000.
 38. Helin E., Shkodrov V., Ivanova V., Thintharova A., Observations Made at Bulgarian National Observatory, Smolian,
  Minor Planet Circulars, 8444,Cambridge, 1984.

 39. W. Green, Minor Planet Circulars, 11041, Cambridge, 1986;
 40. A. Kaneda, Minor Planet Circulars, 16428, Cambridge, 1990;
 41. Ichicawa, Minor Planet Circulars, 22224, Cambridge, 1993;
 42. H. Oishi, Minor Planet Circulars, 10517, Cambridge, 1993;
 43. B. Marsden, Minor Planet Circulars, 12710, Cambridge, 1993;
 44. Nakano, Minor Planet Circulars, 22819, Cambridge, 1993;
 45. Nakano, Minor Planet Circulars, 32608, Cambridge, 1993;
 46. Nakano, Minor Planet Circulars, 34 778, Cambridge, 1999;
 47. Shkodrov V. Bonev T., Observations of P/ Halley in November 1984,
  Minor Planet Circulars 9254, Cambridge, 1984.

 48. D. Jeomans, The Astrometry Network of IHW, News Letters, May 1985, ESA Bull. Aug. 1985;
 49. D. Jeomans, The Astrometry Network of IHW, News Letters, Jan. 1986;
 50. D. Jeomans, The Astrometry Network IHW, News Letters, March 1987.
 51. Shkodrov V., Ivanova V., Thitharova A., Observations Made at Bulgarian National Observatory-Rozhen,
  Minor Planet Circulars, 9132-9136, Cambridge, 1984.

 52. W. Green, Minor Planet Circulars, 9153, Cambridge, 1984;
 53. C, Bardwell, Minor Planet Circulars, 9210, Cambridge, 1984;
 54. C. Bardwell, Minor Planet Circulars, 9160, Cambridge, 1984;
 55. B. Marsden, Minor Planet Circulars, 9349, Cambridge, 1985;
 56. B. Marsden, Minor Planet Circulars, 10163, Cambridge, 1985;
 57. C. Bardwell, Minor Planet Circulars 10532, Cambridge, 1986;
 58. H. Goffrin, Minor Planet Circulars 11620, Cambridge, 1987;
 59. L. Schmadel, Minor Planet Circulars 11729, Cambridge, 1987;
 60. C. Bardwell, Minor Planet Circulars 11992, Cambridge 1987;
 61. D. Jeomans, Minor Planet Circulars 12687, Cambridge, 1987;
 62. C. Bardwell, Minor Planet Circulars 12711, Cambridge, 1988;
 63. Oishi, Minor Planet Circulars 14627, Cambridge, 1989;
 64. H. Oishi, Minor Planet Circulars, 14627, Cambridge, 1989;
 65. L. Bowell, Minor Planet Circulars, 17809, Cambridge, 1991;
 66. B. Williams, Minor Planet Circulars, 18441, Cambridge, 1991;
 67. K. Nauano, Minor Planet Circulars, 18442, Cambridge, 1991;
 68. B. Marsden, Minor Planet Circulars, 18442, Cambridge, 1991;
 69. B. Nakano, Minor Planet Circulars, 18611, Cambridge, 1991;
 70. B. Nakano, Minor Planet Circulars, 22219, Cambridge, 1993;
 71. T. Furuta, B. Nakano, Minor Planet Circulars, 22223, 1993;
 72. Nakano, Minor Planet Circulars, 22224, Cambridge, 1993;
 73. Bardwell, Minor Planet Circulars, 12714, Cambridge, 1988;
 74. Nakano, Minor Planet Circulars, 14627, Cambridge, 1989;
 75. Nakano, Minor Planet Circulars, 14785, Cambridge, 1989;
 76. Kaneda, Minor Planet Circulars, 19311 Cambridge, 1991;
 77. Williams, Minor Planet Circulars, 23334, Cambridge, 1994;
 78. Nakano, Minor Planet Circulars, 25522, Cambridge, 1995;
 79. Williams, Minor Planet Circulars, 31699, Cambridge, 1998;
 80. Williams, Minor Planet Circulars, 33867, Cambridge, 1999.
 81. Shkodrov V., Ivanova V., Thinharova A., Observations Made at Bulgarian National Observatory,
  Minor Planet Circulars, 9187-9188, Cambridge, 1984.

 82. B. Marsden, Minor Planet Circulars, 9212, Cambridge, 1984;
 83. B. Marsden, Minor Planet Circulars, 9458, Cambridge, 1985;
 84. K. Harukawa, Minor Planet Circulars, 10025, Cambridge, 1985;
 85. B. Marsden, Minor Planet Circulars, 10610, Cambridge, 1986;
 86. H. Oishi, Minor Planet Circulars, 9826, Cambridge, 1985;
 87. Nakano, Minor Planet Circulars, 22223, Cambridge, 1993.
 88. Shkodrov V., Ivanova V., Observations Made at Bulgarian National Observatory,
  Minor Planet Circulars, 8697-8698, Cambridge, 1984.

 89. W. Landgraf, Minor Planet Circulars, 8779, Cambridge, 1984.
 90. Кюркчиева Д., Шкодров В., Изменение блеска сферической звезды с двумя горячими прецессионными пятнами,
  Астрономический циркуляр, 1308, 1984.

 91. Антокина Э., Черапащук А., Аст ж., т. 64, с.562, 1984.
 92. Кюркчиева Д., Шкодров В., Фотометрическая кривая двойной системы, один из компонентов которой имеет два горячих прецессирующих пятна,
  Бюлл., Абастоманской Астрофизической Обсерватории, т. 58, 1985, с. 255-264.

 93. Гладишев С., Гжранский В., Черапащук А., Астр. ж., т.64, с.1037, 1984.
 94. Shkodrov V. Bonev T., Observations of P/ Halley at Bulgarian National Observatory,
  Minor Planet Circulars 9254, Cambridge, 1984.lip.str.

 95. D. Jeomans, The Astrometry Network of IHW, News Letters, May 1985, ESA Bull. Aug. 1985;
 96. D. Jeomans, The Astrometry Network of IHW, News Letters, Jan. 1986;
 97. D. Jeomans, The Astrometry Network IHW, News Letters, March 1987.
 98. Ivanova V., Shkodrov V., Major S., Kirova V., Radeva V., Georgieva A., Observations of P/ Comet Halley,
  Minor Planet Circulars, 10198-10221, Cambridge, 1985.

 99. D. Jeomans, The Astrometry Network of IHW, News Letters, Jan. 1986;
 100. D. Jeomans, The Astrometry Network of IHW, News Letters, March 1987.
 101. Ivanova V., Shkodrov V., Kirova M., Georgieva A., Observations of P/ Comet Halley,
  Minor Planet Circulars, 10066-10078, Cambridge, 1985.

 102. D. Jeomans, The Astrometry Network of IHW, News Letters, Jan. 1986;
 103. D. Jeomans, The Astrometry Network of IHW, News Letters, March 1987.
 104. Ivanova V., Shkodrov V., Thintharova A., Bonev T., Radeva V., Observations of P/ Comet Giacobini-Zinner,
  Minor Planet Circulars, 9718-9721, Cambridge, 1985.

 105. D. Jeomans, The Astrometry Network of IHW, News Letters, Oct. 1985;
 106. D. Jeomans, The Astrometry Network of IHW, News Letters, Jan. 1986.
 107. Ivanova V., Shkodrov V., Georgieva A., Observations Made at Bulgarian National Observatory-Rozhen,
  Minor Planet Circulars, 9525-9527, Cambridge, 1985.

 108. B. Marsden, Minor Planet Circulars 9580, Cambridge, 1985;
 109. C. Bardwell, Minor Planet Circulars 9673, Cambridge, 1985;
 110. T. Urata, Minor Planet Circulars 9679, Cambridge, 1985;
 111. L. Schmadel, Minor Planet Circulars 10753, Cambridge, 1986;
 112. A. Mortel, Minor Planet Circulars 11984, Cambridge, 1987;
 113. L. Schmadel, Minor Planet Circulars 12118, Cambridge, 1987;
 114. L. Filenko, Minor Planet Circulars 12671, Cambridge, 1988;
 115. B. Marsden, Minor Planet Circulars 14349, Cambridge, 1989;
 116. B. Marsden, Minor Planet Circulars 14356, Cambridge, 1989;
 117. T. Nakano, Minor Planet Circulars, 17614, Cambridge, 1991;
 118. T. Nakano, Minor Planet Circulars, 16233, Cambridge, 1990;
 119. Marsden, Minor Planet Circulars, 9761, Cambridge, 1985;
 120. Yeomans, Minor Planet Circulars, 10753, Cambridge, 1986;
 121. Nakano, Minor Planet Circulars, 14349, Cambridge, 1989;
 122. Williams, Minor Planet Circulars, 16233, Cambridge, 1990;
 123. T. Nakano, Minor Planet Circulars, 17614, Cambridge, 1991;
 124. Kaneda, Minor Planet Circulars, 19493Cambridge, 1992;
 125. Nakano, Minor Planet Circulars, 20331, Cambridge, 1992;
 126. Williams, Minor Planet Circulars, 21255, Cambridge, 1992;
 127. T. Kobayashi, Minor Planet Circulars, 24111, Cambridge, 1994;
 128. Williams, Minor Planet Circulars, 30969, Cambridge, 1997;
 129. Williams, Minor Planet Circulars, 30022, Cambridge, 1998;
 130. T. Nakano, Minor Planet Circulars, 32196, Cambridge, 1998;
 131. Marsden, Minor Planet Circulars, 33195, Cambridge, 1998;
 132. Williams, Minor Planet Circulars, 33903, Cambridge, 1999;
 133. Williams, Minor Planet Circulars, 34569, Cambridge, 1999;
 134. Williams, Minor Planet Circulars, 38501, Cambridge, 2000;
 135. Williams, Minor Planet Circulars, 38501, Cambridge, 2000;
 136. Williams, Minor Planet Circulars, 39092, Cambridge, 2000;
 137. Williams, Minor Planet Circulars, 39801, Cambridge, 2000.
 138. Ivanova V., Shkodrov V., Major S., Kirova V., Radeva V., Georgieva A., Observations of P/ Comet Halley at Bulgarian National Observatory,
  Minor Planet Circulars, 10196, Cambridge, 1985.

 139. D. Jeomans, The Astrometry Network of IHW, News Letters, Jan. 1986;
 140. D. Jeomans, The Astrometry Network of IHW, News Letters, March 1987.
 141. Ivanova V., Shkodrov V., Bonev T., Kirova H., Georgieva A., Periodic Comet Halley, Bulgarian National Observatory,
  Minor Planet Circulars 10333-10337, Cambridge, 1986.

 142. D. Jeomans, The Astrometry Network of IHW, News Letters, March 1987.
 143. Ivanova V., Shkodrov V., Georgieva A., Observations Made at Bulgarian National Observatory,
  Minor Planet Circulars, 9447-9449, Cambridge, 1985.

 144. C. Bradwell, Minor Planet Circulars 9465, Cambridge, 1985;
 145. C. Bardwell, Minor Planet Circulars 12567, Cambridge, 1987;
 146. L. Schmadel, Minor Planet Circulars 12560, Cambridge, 1987;
 147. T. Kobayshi, Minor Planet Circulars 14180, Cambridge, 1989;
 148. K. Nakano, Minor Planet Circulars, 14938, Cambridge, 1989;
 149. T. Kobayshi, Minor Planet Circulars, 15549, Cambridge, 1989;
 150. T. Nakano, Minor Planet Circulars, 18280, Cambridge, 1991;
 151. C. Bardwell, Minor Planet Circulars, 18618, Cambridge, 1991;
 152. Hurukawa, Minor Planet Circulars, 10294, Cambridge, 1985;
 153. Bowell, Minor Planet Circulars, 15694, Cambridge, 1990;
 154. Williams, Minor Planet Circulars, 23237, Cambridge, 1994;
 155. Williams, Minor Planet Circulars, 23861, Cambridge, 1994;
 156. Williams, Minor Planet Circulars, 24722, Cambridge, 1995;
 157. Williams, Minor Planet Circulars, 34539, Cambridge, 1999;
 158. Williams, Minor Planet Circulars, 35869, Cambridge, 1999;
 159. Williams, Minor Planet Circulars, 40199, Cambridge, 2000.
 160. Shkodrov V., Bonev T., Ivanova V., Observations of P/ Comet Halley,
  Minor Planet Circulars, 9438, Cambridge, 1985.

 161. D. Jeomans, The Astrometry Network of IHW, News Letters, May 1985;
 162. ESA Bull. Aug. 1985;
 163. D. Jeomans, The Astrometry Network of IHW, News Lett. Jan. 1986;
 164. D. Jeomans, The Astrometry Network of IHW, News Lett. March 1987.
 165. Shkodrov V., Bonev T., Observations of P/ Halley,
  Minor Planet Circulars, 9316, Cambridge, 1985.

 166. D. Jeomans, The Astrometry Network of IHW, News Letters, May 1985;
 167. D. Jeomans, The Astrometry Network of IHW, News Letters, Jan.1986;
 168. D. Jeomans, The Astrometry Network of IHW, News Letters, March 1987;
 169. ESA Bull. Aug. 1985.
 170. Shkodrov V., Ivanova V., Observations Made at Bulgarian National Observatory,
  Minor Planet Circulars, 10897-10898, Cambridge, 1986.

 171. L. Morstel, Minor planet Circulars, 11507, Cambridge, 1987;
 172. B. Marsden, Minor Planet Circulars, 12140, Cambridge, 1987;
 173. L. Morstel, Minor Planet Circulars, 12189, Cambridge, 1987;
 174. C. Bardwell, Minor planet Circulars, 12567, Cambridge, 1987;
 175. B. Marsden, Minor Planet Circulars, 13165, Cambridge, 1988;
 176. K. Nakano, Minor Planet Circulars, 15076, Cambridge, 1989;
 177. C. Bardwell, Minor Planet Circulars, 17414, Cambridge, 1990;
 178. K. Nakano, Minor Planet Circulars, 18410, Cambridge, 1991;
 179. Marsden, Minor planet Circulars, 12567, Cambridge, 1987;
 180. Marsden, Minor planet Circulars, 13171, Cambridge, 1988;
 181. K. Nakano, Minor Planet Circulars, 15076, Cambridge, 1989;
 182. Nakano, Minor planet Circulars, 19512, Cambridge, 1992;
 183. Nakano, Minor planet Circulars, 23965, Cambridge, 1994;
 184. Williams, Minor Planet Circulars, 33524, Cambridge, 1999;
 185. Williams, Minor Planet Circulars, 34247, Cambridge, 1999;
 186. Williams, Minor planet Circulars, 35344, Cambridge, 1999;
 187. Williams, Minor Planet Circulars, 38401, Cambridge, 2000.
 188. Ivanova V., Shkodrov V., Georgieva A., Observations made at Bulgarian National Observatory,
  Minor Planet Circulars, 10684-10687, Cambridge, 1986.

 189. B. Marsden, Minor Planet Circulars, 10751, Cambridge, 1986;
 190. B. Marsden, Minor Planet Circulars, 10762, Cambridge, 1986;
 191. C. Bardwell, Minor Planet Circulars, 10766, Cambridge, 1986;
 192. B. Marsden, Minor planet Circulars, 10947, Cambridge, 1986;
 193. L. Schmadel, Minor Planet Circulars, 10833, Cambridge, 1986;
 194. L. Hurokawa, Minor Planet Circulars, 11351, Cambridge, 1986;
 195. C. Bardwell, Minor Planet Circulars, 11627, Cambridge, 1987;
 196. H. Oishi, Minor Planet Circulars, 11633, Cambridge, 1987;
 197. K. Nakano, Minor Planet Circulars, 11638, Cambridge, 1987;
 198. L. Morstel, Minor Planet Circulars, 11725, Cambridge, 1987;
 199. B. Marsden, Minor Planet Circulars, 12140, Cambridge, 1987;
 200. L. Morstel, Minor planet Circulars, 12302, Cambridge, 1987;
 201. I. Filenko, Minor Planet Circulars, 12671, Cambridge, 1988;
 202. C. Bardwell, Minor Planet Circulars, 13676, Cambridge, 1988;
 203. C. Bardwell, Minor Planet Circulars, 14327, Cambridge, 1989;
 204. T. Nakano, Minor Planet Circulars, 15564, Cambridge, 1989;
 205. T. Kobayachi, Minor Planet Circulars, 15568, Cambridge, 1989;
 206. T. Kobayachi, Minor Planet Circulars, 15867, Cambridge, 1990;
 207. H. Oishi, Minor Planet Circulars, 16013, Cambridge, 1990;
 208. T. Nakano, Minor Planet Circulars, 17015, Cambridge, 1990;
 209. T. Nakano, Minor Planet Circulars, 17417, Cambridge, 1990;
 210. T. Nakano, Minor Planet Circulars, 18099, Cambridge, 1991;
 211. H. Oishi, Minor Planet Circulars, 18612, Cambridge, 1991;
 212. T. Nakano, Minor Planet Circulars, 22243, Cambridge, 1993;
 213. Bardwell, Minor Planet Circulars, 10767, Cambridge, 1986;
 214. Nakano, Minor Planet Circulars, 11855, Cambridge, 1986,
 215. Marsden, Minor Planet Circulars, 14009, Cambridge, 1988;
 216. G.V. Williams, Minor Planet Circulars, 24100-24101, Cambridge, 1994;
 217. G.V. Williams, Minor Planet Circulars, 36381, Cambridge, 1999;
 218. G.V. Williams, Minor Planet Circulars, 37487, Cambridge, 2000.
 219. Ivanova V., Shkodrov V., Observations of Periodic Comet Halley Made at Bulgarian National Observatory,
  Minor Planet Circulars 10783-10793, Cambridge, 1986.

 220. D. Jeomans, The Astrometry Network of IHW, News Letters, March 1987.
 221. Ivanova V., Shkodrov V., Observations Made at Bulgarian National Observatory-Rozhen,
  Minor Planet Circulars 10594, Cambridge, 1986.

 222. B. Marsden, Minor Planet Circulars 10692, Cambridge, 1986;
 223. C. Bardwell, Minor Planet Circulars 13676, Cambridge, 1988;
 224. C. Bardwell, Minor Planet Circulars 10692, Cambridge, 1986;
 225. G.V. Williams, Minor Planet Circulars 24100-24101, Cambridge, 1994.
 226. Kjurkchieva D., Shkodrov V., Light Variations of Spotted Stars,
  Astrophysics and Space Science, v. 124, 1986, p. 27-32.

 227. Salas M. et al, Astrophysics Sp. Sci., v. 162, p. 205;
 228. Gray D.F., Lectures on Spectral-Line Analysis F Stars, Roma, 1988.
 229. Elst E., Ivanova V., Shkodrov V., Observations Made at Bulgarian National Observatory,
  Minor Planet Circulars, 11124, Cambridge, 1986.

 230. W. Geam, Minor Planet Circulars, 11231, Cambridge, 1986;
 231. B. Marsden, Minor Planet Circulars, 11614, Cambridge, 1987;
 232. B. Marsden, Minor Planet Circulars, 17812, Cambridge, 1991.
 233. Shkodrov V., Bonev T., Ivanova V., First Observations of Comet Halley at Rozhen National observatory,
  Compt. Rend. Acad. Bulg. Sci. v. 39, 1, 1986, p.11-13.

 234. G.V. Williams, Minor Planet Circulars, 34247, Cambridge, 1999.
 235. Ivanova V., Jockers K., Shkodrov V., Determination of the Components of C+ and H2O+ Ions in the Tails of Comet Halley and Comet Giacobini-Zinner,
  Proceedings of an International Symposium Held in Brussels, Belgium, 6-9 April 1987, p. 577-582.

 236. L. Uresak, Rep. of General Assembly Commission 15, IAU, Baltimore, 1988.
 237. Elst E., Shkodrov V., Ivanova V., Observations Made at Bulgarian National Observatory,
  Minor Planet Circulars 12374-12378, Cambridge, 1987.

 238. C. Bardwell, Minor Planet Circulars, 12431, Cambridge, 1987;
 239. C. Bardwell, Minor Planet Circulars, 12438, Cambridge, 1987;
 240. K. Nakano, Minor Planet Circulars, 12446, Cambridge, 1987;
 241. T. Kobayashi, Minor Planet Circulars, 12798, Cambridge, 1988;
 242. L. Filenko, Minor Planet Circulars, 12671, Cambridge, 1988;
 243. K. Nakano, Minor Planet Circulars, 12690, Cambridge, 1988;
 244. T. Kobayshi, Minor Planet Circulars, 12797, Cambridge, 1988;
 245. T. Kobyashi, Minor Planet Circulars, 14197, Cambridge, 1989;
 246. K. Nakano, Minor Planet Circulars, 14344, Cambridge, 1989;
 247. K. Nakano, Minor Planet Circulars, 14198, Cambridge, 1989;
 248. K. Nakano, Minor Planet Circulars, 14597, Cambridge, 1989;
 249. K. Nakano, Minor Planet Circulars, 14600, Cambridge, 1989;
 250. K. Nakano, Minor Planet Circulars, 14944, Cambridge, 1989;
 251. K. Nakano, Minor Planet Circulars, 15711, Cambridge, 1990;
 252. T. Kobayshi, Minor Planet Circulars, 15887, Cambridge, 1990;
 253. T. Kobayshi, Minor Planet Circulars, 15888, Cambridge, 1990;
 254. K. Nakano, Minor Planet Circulars, 17448, Cambridge, 1990;
 255. L. Bowell, Minor Planet Circulars, 18112, Cambridge, 1991;
 256. K. Nakano, Minor Planet Circulars, 18794, Cambridge, 1991;
 257. L. Bowell, Minor Planet Circulars, 18812, Cambridge, 1991.
 258. H. Holt, Minor Planet Circulars, 22232, Cambridge, 1993;
 259. Nakano, Minor Planet Circulars, 12449, Cambridge, 1987;
 260. Nakano, Minor Planet Circulars, 12691, Cambridge, 1988;
 261. Nakano, Minor Planet Circulars, 12694, Cambridge, 1988;
 262. Nakano, Minor Planet Circulars, 12695, Cambridge, 1988;
 263. Nakano, Minor Planet Circulars, 12697, Cambridge, 1988;
 264. Marsden, Minor Planet Circulars, 14197, Cambridge, 1989;
 265. Marsden, Minor Planet Circulars, 14 597, Cambridge, 1989;
 266. Marsden, Minor Planet Circulars, 15059, Cambridge, 1989;
 267. Williams, Minor Planet Circulars, 16412, Cambridge, 1990;
 268. Kaneda, Minor Planet Circulars, 17018, Cambridge, 1990;
 269. Nakano, Minor Planet Circulars, 18420, Cambridge, 1991;
 270. Nakano, Minor Planet Circulars, 19284, Cambridge, 1991;
 271. Kawanishi, Minor Planet Circulars, 19284, Cambridge, 1991;
 272. Kaneda, Minor Planet Circulars, 19510, Cambridge, 1992;
 273. Nakano, Minor Planet Circulars, 19824, Cambridge, 1992;
 274. Nakano, Minor Planet Circulars, 21602, Cambridge, 1994;
 275. Bowell, Minor Planet Circulars, 22590, Cambridge, 1993;
 276. Williams, Minor Planet Circulars, 24092, Cambridge, 1994;
 277. Kobayashi, Minor Planet Circulars, 24573, Cambridge, 1995;
 278. Nakano, Minor Planet Circulars, 30853, Cambridge, 1997;
 279. Williams, Minor Planet Circulars, 32178, Cambridge, 1998;
 280. Bardwell, Minor Planet Circulars, 32416, Cambridge, 1998;
 281. Williams, Minor Planet Circulars, 32499, Cambridge, 1998;
 282. Williams, Minor Planet Circulars, 32699, Cambridge, 1998;
 283. Williams, Minor Planet Circulars, 32700, Cambridge, 1998;
 284. Asher, Minor Planet Circulars, 32879, Cambridge, 1998;
 285. Williams, Minor Planet Circulars, 36232, Cambridge, 1999;
 286. Williams, Minor Planet Circulars, 37087, Cambridge, 1999;
 287. Williams, Minor Planet Circulars, 37088, Cambridge, 1990;
 288. Williams, Minor Planet Circulars, 37557, Cambridge, 2000;
 289. Williams, Minor Planet Circulars, 39074, Cambridge, 2000.
 290. Shkodrov V., Ivanova V., Observations Made at Bulgarian National Observatory,
  Minor Planet Circulars, 12508, Cambridge, 1987.

 291. T. Kobyashi, Minor Planet Circulars, 12798, Cambridge, 1988.
 292. Elst E., Ivanova V., Shkodrov V., Observation of New Asteroids,
  Astronomical Telegrams, 4464, Cambridge, 1987.

 293. C. Bardwell, Minor Planet Circulars, 12438, Cambridge, 1987;
 294. Journal Pulsar, 667, Nov.-Dec., 1987, Toulouse;
 295. M. Combas et al., L'Astronomie, May 1988.
 296. F. Williams, Minor Planet Circulars, 16233, Cambridge 1990;
 297. F. Williams, Minor Planet Circulars, 16412, Cambridge, 1990;
 298. B. Marsden, Minor Planet Circulars, 16865, Cambridge, 1990.
 299. Elst E., Shkodrov V., Ivanova V., Observations Made at Bulgarian National Observatory,
  Minor Planet Circulars, 12643-12644, Cambridge, 1988.

 300. K. Nakano, Minor Planet Circulars, 13600, Cambridge, 1988;
 301. T. Kobayashi, Minor Planet Circulars, 15406, Cambridge, 1989;
 302. F. Kaneda, Minor Planet Circulars, 18288, Cambridge, 1991;
 303. K. Nakano, Minor Planet Circulars, 18420, Cambridge, 1991;
 304. K. Nakano, Minor Planet Circulars, 18795, Cambridge, 1991;
 305. Nakano, Minor Planet Circulars, 12449, Cambridge, 1987;
 306. Nakano, Minor Planet Circulars, 12697, Cambridge, 1988;
 307. Kobayashi, Minor Planet Circulars, 13598, Cambridge, 1988;
 308. K. Nakano, Minor Planet Circulars, 13601, Cambridge, 1988;
 309. Nakano, Minor Planet Circulars, 12603, Cambridge, 1988;
 310. K. Nakano, Minor Planet Circulars, 13601 Cambridge, 1988;
 311. Nakano, Minor Planet Circulars, 14344, Cambridge, 1989;
 312. Nakano, Minor Planet Circulars, 14600, Cambridge, 1989;
 313. T. Kobyashi, Minor Planet Circulars, 14 620, Cambridge, 1989;
 314. Nakano, Minor Planet Circulars, 16689, Cambridge, 1990;
 315. Nakano, Minor Planet Circulars, 24891, Cambridge, 1995;
 316. Williams, Minor Planet Circulars, 25043, Cambridge, 1995;
 317. Williams Minor Planet Circulars, 32178, Cambridge, 1998;
 318. Nakano, Minor Planet Circulars, 32608, Cambridge, 1998;
 319. Williams, Minor Planet Circulars, 34426, Cambridge, 1999.
 320. Elst E., Shkodrov V., Ivanova V., Observations Made at Bulgarian National Observatory,
  Minor Planet Circulars, 12758-12759, Cambridge, 1988.

 321. B. Marsden, Minor Planet Circulars, 14597, Cambridge, 1989.
 322. Ivanova V., Umlensky V., Bonev T., Shkodrov V., Observations Made at Bulgarian National Observatory,
  Minor Planet Circulars, 13120, Cambridge, 1988.

 323. L. Filenko, Minor Planet Circulars, 13145, Cambridge, 1988;
 324. K. Nakano, Minor Planet Circulars, 13145, Cambridge, 1988;
 325. K. Nakano, Minor Planet Circulars, 13185, Cambridge, 1988.
 326. Heudier J.-L., Chemin R., Laberie C., Laverge T., Pollas C., Shkodrov V.,
  Observations Made at the Observatory of Caussols, SERGA,
  Minor Planet Circulars, 12752-12754, Cambridge, 1988.

 327. C. Bardwell, Minor Planet Circulars, 12871, Cambridge, 1988;
 328. B. Marsden, Minor Planet Circulars, 13583, Cambridge, 1988;
 329. D. Green, Minor Planet Circulars, 13591, Cambridge, 1988;
 330. K. Nakano, Minor Planet Circulars, 13600, Cambridge, 1988;
 331. K. Nakano, Minor Planet Circulars, 15558, Cambridge, 1989;
 332. L. Kaneda, Minor Planet Circulars, 16039, Cambridge, 1990;
 333. K. Nakano, Minor Planet Circulars, 16226, Cambridge, 1990;
 334. B. Marsden, Minor Planet Circulars, 19003, Cambridge, 1991;
 335. Nakano, Minor Planet Circulars, 15251, Cambridge, 1989;
 336. Williams, Minor Planet Circulars, 20029, Cambridge, 1992.
 337. Heudier J.-L., Chemin R. Laberie C., Pollas C., Shkodrov V., Observations Made at the Observatory of Caussol, SERGA,
  Minor Planet Circulars, 13365-13370, Cambridge, 1988.

 338. T. Kobayashi, Minor Planet Circulars, 14474, Cambridge, 1989;
 339. K. Nakano, Minor Planet Circulars, 14609, Cambridge, 1989;
 340. C. Bardwell, Minor Planet Circulars, 14610, Cambridge, 1989;
 341. T. Kobayashi, Minor Planet Circulars, 14474, Cambridge, 1989;
 342. B. Marsden, Minor Planet Circulars, 17461, Cambridge, 1990;
 343. L. Kaneda, Minor Planet Circulars, 17610, Cambridge, 1991;
 344. T. Kobayashi, Minor Planet Circulars, 18787, Cambridge, 1991;
 345. Nakano, Minor Planet Circulars, 14790, Cambridge, 1989;
 346. Marsden, Minor Planet Circulars, 14939, Cambridge, 1989;
 347. Kaneda, Minor Planet Circulars, 15874, Cambridge, 1990;
 348. Marsden, Minor Planet Circulars, 19314, Cambridge, 1991;
 349. Nakano, Minor Planet Circulars, 21598, Cambridge, 1993;
 350. Nakano, Minor Planet Circulars, 30748, Cambridge, 1997;
 351. Nakano, Minor Planet Circulars, 30968, Cambridge, 1997;
 352. Nakano, Minor Planet Circulars, 31507, Cambridge, 1997;
 353. Williams, Minor Planet Circulars, 33009, Cambridge, 1998;
 354. Williams, Minor Planet Circulars, 38455, Cambridge, 2000;
 355. Williams, Minor Planet Circulars, 38390, Cambridge, 2000;
 356. Williams, Minor Planet Circulars, 39420, Cambridge, 2000;
 357. Williams, Minor Planet Circulars, 39889, Cambridge, 2000.
 358. Ivanova V., Umlensky V., Bonev T., Shkodrov V., Observations Made at Bulgarian National Observatory,
  Minor Planet Circulars, 13374-13377, Cambridge, 1988.

 359. T. Kobayashi, Minor Planet Circulars, 13596, Cambridge, 1988;
 360. T. Kobayashi, Minor Planet Circulars, 13696, Cambridge, 1989;
 361. K. Nakano, Minor Planet Circulars, 14773, Cambridge, 1989;
 362. K. Nakano, Minor Planet Circulars, 14776, Cambridge, 1989;
 363. K. Nakano, Minor Planet Circulars, 15061, Cambridge, 1989;
 364. K. Nakano, Minor Planet Circulars, 16561, Cambridge, 1989;
 365. Nakano, Minor Planet Circulars, 12448, Cambridge, 1987;
 366. Nakano, Minor Planet Circulars, 13160, Cambridge, 1988;
 367. Nakano, Minor Planet Circulars, 13603, Cambridge, 1988;
 368. Nakano, Minor Planet Circulars, 14620, Cambridge, 1989;
 369. Nakano, Minor Planet Circulars, 14944, Cambridge, 1989;
 370. Nakano, Minor Planet Circulars, 15693, Cambridge, 1990;
 371. Nakano, Minor Planet Circulars, 15711, Cambridge, 1990;
 372. Kobayashi, Minor Planet Circulars, 15887, Cambridge, 1990;
 373. Williams, Minor Planet Circulars, 16233, Cambridge, 1990;
 374. Kaneda, Minor Planet Circulars, 17018, Cambridge, 1990;
 375. Kaneda, Minor Planet Circulars, 18288, Cambridge, 1989;
 376. Bowell, Minor Planet Circulars, 18812, Cambridge, 1991;
 377. K. Nakano, Minor Planet Circulars, 16561, Cambridge, 1989;
 378. Nakano, Minor Planet Circulars, 19284, Cambridge, 1991;
 379. Nakano, Minor Planet Circulars, 20133, Cambridge, 1992;
 380. G.V. Williams, Minor Planet Circulars, 24092, Cambridge, 1994;
 381. Nakano, Minor Planet Circulars, 24736, Cambridge, 1995;
 382. B. Marsden, Minor Planet Circulars, 25328, Cambridge, 1995;
 383. Marsden, Minor Planet Circulars, 25415, Cambridge, 1995;
 384. K. Nakano, Minor Planet Circulars, 30853, Cambridge, 1997;
 385. Nakano, Minor Planet Circulars, 31905, Cambridge, 1998;
 386. G.V. Williams, Minor Planet Circulars, 32442, Cambridge, 1998;
 387. K. Nakano, Minor Planet Circulars, 32608, Cambridge, 1998;
 388. G.V. Williams, Minor Planet Circulars, 32699, Cambridge, 1998;
 389. G.V. Williams, Minor Planet Circulars, 32700, Cambridge, 1998;
 390. G.V. Williams, Minor Planet Circulars, 34426, Cambridge, 1999;
 391. Asher, Minor Planet Circulars, 32879, Cambridge, 1998;
 392. G.V. Williams, Minor Planet Circulars, 33872, Cambridge, 1992;
 393. D.J. Asher, Minor Planet Circulars, 33893, Cambridge, 1999;
 394. Williams, Minor Planet Circulars, 34998, Cambridge, 1999;
 395. S. Nakano, Minor Planet Circulars, 34758, Cambridge, 1999;
 396. G.V. Williams, Minor Planet Circulars, 35270, Cambridge, 1999;
 397. G.V. Williams, Minor Planet Circulars, 37087, Cambridge, 1999;
 398. G.V. Williams, Minor Planet Circulars, 37088, Cambridge, 1999;
 399. G.V. Williams, Minor Planet Circulars, 37611, Cambridge, 2000;
 400. G.V. Williams, Minor Planet Circulars, 37686, Cambridge, 2000;
 401. Williams, Minor Planet Circulars, 37816, Cambridge, 2000;
 402. G.V. Williams, Minor Planet Circulars, 39074, Cambridge, 2000.
 403. Shkodrov V., Ivanova V., Umlensky V., Bonev T., Stoev A., Observations Made at Bulgarian National Observatory,
  Minor Planet Circulars, 14092-14093, Cambridge, 1989;

 404. K. Nakano, Minor Planet Circulars, 14192, Cambridge, 1989;
 405. B. Marsden, Minor Planet Circulars, 14322, Cambridge, 1989;
 406. K. Nakano, Minor Planet Circulars, 15559, Cambridge, 1989;
 407. F. Williams, Minor Planet Circulars, 18114, Cambridge, 1991;
 408. Williams, Minor Planet Circulars, 19301, Cambridge, 1991
 409. Nakano, Minor Planet Circulars, 21776, Cambridge, 1993;
 410. G.V. Williams, Minor Planet Circulars, 24090, Cambridge, 1994;
 411. S. Nakano, Minor Planet Circulars, 35559, Cambridge, 1999;
 412. G.V. Williams, Minor Planet Circulars, 36233, Cambridge, 1999;
 413. G.V. Williams, Minor Planet Circulars, 36433, Cambridge, 1999;
 414. G.V. Williams, Minor Planet Circulars, 37940, Cambridge, 2000.
 415. Ivanova V., Dikova S., Shkodrov V., Observations Made at Bulgarian National Observatory,
  Minor Planet Circulars, 14250-14256, Cambridge, 1989.

 416. D. Green, Minor Planet Circulars, 14322, Cambridge, 1989;
 417. D. Green, Minor Planet Circulars, 14335, Cambridge, 1989;
 418. C. Bardwell, Minor Planet Circulars, 14356, Cambridge, 1989;
 419. T, Kobayashi, Minor Planet Circulars, 14610, Cambridge, 1989;
 420. K. Nakano, Minor Planet Circulars, 14612, Cambridge, 1989;
 421. E. Bowell, Minor Planet Circulars, 15401, Cambridge, 1989;
 422. B. Marsden, Minor Planet Circulars, 15425, Cambridge, 1989;
 423. T. Kobayashi, Minor Planet Circulars, 15553, Cambridge, 1989;
 424. L. Kaneda, Minor Planet Circulars, 16238, Cambridge, 1990;
 425. F. Williams, Minor Planet Circulars, 18439, Cambridge, 1991;
 426. C. Bardwell, Minor Planet Circulars, 22209, Cambridge, 1994;
 427. Nakano, Minor Planet Circulars, 15061, Cambridge, 1989;
 428. Bowel, Minor Planet Circulars, 16404, Cambridge, 1990;
 429. Nakano, Minor Planet Circulars, 16405, Cambridge, 1990;
 430. Williams, Minor Planet Circulars, 16573, Cambridge, 1990;
 431. Williams, Minor Planet Circulars, 18114, Cambridge, 1991;
 432. Bardwell, Minor Planet Circulars, 18266, Cambridge, 1991
 433. Williams, Minor Planet Circulars, 19869, Cambridge, 1992;
 434. Ichikawa, Minor Planet Circulars, 21591, Cambridge, 1993;
 435. Nakano, Minor Planet Circulars, 24722, Cambridge, 1995;
 436. G.V. Williams, Minor Planet Circulars, 25943, Cambridge, 1995;
 437. Williams, Minor Planet Circulars, 30437, Cambridge, 1997;
 438. Williams, Minor Planet Circulars, 30664, Cambridge, 1997;
 439. Nakano, Minor Planet Circulars, 32180, Cambridge, 1998;
 440. Williams, Minor Planet Circulars, 32920, Cambridge, 1998;
 441. B. Marsden, Minor Planet Circulars, 33909, Cambridge, 1999;
 442. G.V. Williams, Minor Planet Circulars, 35911, Cambridge, 1999;
 443. G.V. Williams, Minor Planet Circulars, 36235, Cambridge, 1999;
 444. G.V. Williams, Minor Planet Circulars, 36672, Cambridge, 1999;
 445. B. Marsden, Minor Planet Circulars, 37110, Cambridge, 1999;
 446. G.V. Williams, Minor Planet Circulars, 37549, Cambridge, 2000;
 447. G.V. Williams, Minor Planet Circulars, 37624, Cambridge, 2000;
 448. G. V. Williams, Minor Planet Circulars, 38479, Cambridge, 2000;
 449. Williams, Minor Planet Circulars, 40086, Cambridge, 2000.
 450. Ivanova V., Dikova S., Shkodrov V., Umlensky V., Stoev A., Observations Made at the Bulgarian National Observatory,
  Minor Planet Circulars, 14530-14533, Cambridge, 1989.

 451. K. Nakano, Minor Planet circulars, 14621, Cambridge, 1989;
 452. K. Nakano, Minor Planet Circulars, 14595, Cambridge, 1989;
 453. K. Nakano, Minor Planet Circulars, 16405, Cambridge, 1990;
 454. K. Nakano, Minor Planet Circulars, 16406, Cambridge, 1989;
 455. E. Bowell, Minor Planet Circulars, 16 404, Cambridge, 1989;
 456. L. Kaneda, Minor Planet Circulars, 18815, Cambridge, 1991;
 457. F. Williams, Minor planet Circulars, 19020, Cambridge, 1991;
 458. Bowell, Minor planet Circulars, 18115, Cambridge, 1991;
 459. Kaneda, Minor planet Circulars, 18430, Cambridge, 1991;
 460. Williams, Minor planet Circulars, 20815, Cambridge, 1992;
 461. Nakano, Minor planet Circulars, 20816, Cambridge, 1992;
 462. Nakano, Minor planet Circulars, 20925, Cambridge, 1992;
 463. Nakano, Minor planet Circulars, 21245, Cambridge, 1992;
 464. Williams, Minor planet Circulars, 21916, Cambridge, 1993;
 465. Williams, Minor planet Circulars, 25048, Cambridge, 1995.
 466. Ivanova V., Dikova S., Shkodrov V., Observations Made at the Bulgarian National Observatory,
  Minor Planet Circulars, 14834-14835, Cambridge, 1989.

 467. T. Nakano, Minor Planet Circulars, 14906, Cambridge, 1989;
 468. E. Bowell, Minor Planet Circulars, 18115, Cambridge, 1991;
 469. C. Bardwell, Minor Planet Circulars, 18266, Cambridge, 1991;
 470. Williams, Minor planet Circulars, 19020, Cambridge, 1991;
 471. Williams, Minor planet Circulars, 20140, Cambridge, 1992;
 472. Nakano, Minor planet Circulars, 22399, Cambridge, 1993;
 473. Williams, Minor planet Circulars, 24800, Cambridge, 1995;
 474. Nakano, Minor planet Circulars, 24891, Cambridge, 1995;
 475. G.V. Williams, Minor planet Circulars, 34256, Cambridge, 1999;
 476. G.V. Williams, Minor planet Circulars, 36305, Cambridge, 1999;
 477. G.V. Williams, Minor planet Circulars, 38595, Cambridge, 2000.
 478. Elst E., Ivanova V., Shkodrov V., Observations Made at the Bulgarian National Observatory,
  Minor Planet Circulars, 15290-15292, Cambridge, 1989.

 479. B. Marsden, Minor Planet Circulars, 15383, Cambridge, 1989;
 480. T. Nakano, Minor Planet Circulars, 15383, Cambridge, 1989;
 481. F. Bowman, Minor Planet Circulars, 15384, Cambridge, 1989;
 482. T. Nakano, Minor Planet Circulars, 1539, Cambridge, 1989;
 483. T. Nakano, Minor Planet Circulars, 15396, Cambridge, 1989;
 484. T. Nakano, Minor Planet Circulars, 15412, Cambridge, 1989;
 485. B. Marsden, Minor Planet Circulars, 15420, Cambridge, 1989;
 486. H. Oishi, Minor Planet Circulars, 16018, Cambridge, 1990;
 487. T. Nakano, Minor Planet Circulars, 17803, Cambridge 1991;
 488. C. Bardwell, Minor Planet Circulars, 18415, Cambridge, 1991;
 489. B Marsden, Minor Planet Circulars, 18432, Cambridge, 1991;
 490. T. Nakano, Minor Planet Circulars, 18608, Cambridge, 1991;
 491. E. Bowell, Minor Planet Circulars, 19026, Cambridge, 1991;
 492. Nakano, Minor Planet Circulars, 15390, Cambridge, 1989;
 493. Bowell, Minor Planet Circulars, 15550, Cambridge, 1989;
 494. Bardwell, Minor Planet Circulars, 22809, Cambridge, 1993;
 495. B. Marsden, Minor Planet Circulars, 24094, Cambridge, 1994;
 496. Nakano, Minor Planet Circulars, 31671, Cambridge, 1998.
 497. Ivanova V., Shkodrov V., Observations Made at the Bulgarian National Observatory,
  Minor Planet Circulars, 15456 15458, Cambridge, 1989.

 498. E. Bowell, Minor Planet Circulars, 15550, Cambridge, 1989;
 499. C. Bardwell, Minor Planet Circulars, 15563, Cambridge, 1989;
 500. E. Bowell, Minor Planet Circulars, 16019, Cambridge, 1990;
 501. T. Nakano, Minor Planet Circulars, 16404, Cambridge, 1990;
 502. B. Marsden, Minor Planet Circulars, 18783, Cambridge, 1991;
 503. T. Nakano, Minor Planet Circulars, 18816, Cambridge, 1991;
 504. Bowell, Minor Planet Circulars, 19302, Cambridge, 1991;
 505. Nakano, Minor Planet Circulars, 19841, Cambridge, 1992;
 506. Nakano, Minor Planet Circulars, 21789, Cambridge, 1993;
 507. Bardwell, Minor Planet Circulars, 22209, Cambridge, 1993;
 508. Nakano, Minor Planet Circulars, 23244, Cambridge, 1994;
 509. Marsden, Minor Planet Circulars, 23336, Cambridge, 1994;
 510. G.V. Williams, Minor Planet Circulars, 24091, Cambridge, 1994;
 511. K. Kinoshita, Minor Planet Circulars, 25636, Cambridge, 1995;
 512. G.V. Williams, Minor Planet Circulars, 25955, Cambridge, 1995;
 513. G.V. Williams, Minor Planet Circulars, 26155, Cambridge, 1995;
 514. Nakano, Minor Planet Circulars, 30963, Cambridge, 1997;
 515. T. Nakano, Minor Planet Circulars, 32180, Cambridge, 1998;
 516. G.V. Williams, Minor Planet Circulars, 37237, Cambridge, 1999;
 517. G.V. Williams, Minor Planet Circulars, 37606, Cambridge, 2000;
 518. G.V. Williams, Minor Planet Circulars, 37624, Cambridge, 2000.
 519. Shkodrov V., Ivanova V., Dinev Ch., Umlensky V., Observations Made at the Bulgarian National Observatory,
  Minor Planet Circulars 17861-17862, Cambridge, 1991.

 520. Williams, Minor Planet Circulars, 22219, Cambridge 1993;
 521. Marsden, Minor Planet Circulars, 16689, Cambridge, 1990;
 522. Nakano, Minor Planet Circulars, 16865, Cambridge, 1990;
 523. Nakano, Minor Planet Circulars, 17951, Cambridge, 1991;
 524. Bardwel, Minor Planet Circulars, 19283, Cambridge, 1991;
 525. Nakano, Minor Planet Circulars, 23117, Cambridge, 1994;
 526. Williams, Minor Planet Circulars, 25425, Cambridge, 1995;
 527. Kobayashi, Minor Planet Circulars, 25728, Cambridge, 1995;
 528. Nakano, MPC 26 157, 1995.12./7 ast. (6720)=1990 VP2 obs.1990.11./22;
 529. Williams, MPC 34 224, 1999.04./2 ast.1989 RQ4 obs. 1989.09./2, 3;
 530. Williams, MPC 35 388, 1999.06./28 1989 RM4=1999 LM13 obs. 1989.09./2, 3;
 531. Williams, Minor Planet Circulars, 39147, Cambridge, 2000;
 532. Williams, Minor Planet Circulars, 39819, Cambridge, 2000;
 533. Williams, Minor Planet Circulars, 40082, Cambridge, 2000.
 534. Elst E., Shkodrov V., Ivanova V., Observations Made at the Bulgarian National Observatory,
  Minor Planet Circulars, 12889, Cambridge, 1988.

 535. Williams., Minor Planet Circulars, 19298, Cambridge, 1991;
 536. Bowell., Minor Planet Circulars, 22590, Cambridge, 1993;
 537. Williams., Minor Planet Circulars, 30256, Cambridge, 1997
 538. Nakano, Minor Planet Circulars, 15883, Cambridge, 1990;
 539. L. Bowell, Minor Planet Circulars, 16409, Cambridge, 1990.
 540. Ivanova V, Umlenski V., Bonev T., Shkodrov V., Observations Made at the Bulgarian National Observatory,
  Minor Planet Circulars, 13651, Cambridge, 1988.

 541. Williams, Minor Planet Circulars, 16430, Cambridge, 1990;
 542. Williams, Minor Planet Circulars, 36233, Cambridge, 1999;
 543. Shkodrov V., V., Ivanova V, V. Umlenski, T. Bonev, Stoev A., Observations Made at the Bulgarian National Observatory,
  Minor Planet Circulars, 14092-14093, Cambridge, 1989.

 544. K. Nakano, Minor Planet Circulars, 14192, Cambridge, 1989;
 545. Marsden, Minor Planet Circulars, 14332, Cambridge, 1989;
 546. K. Nakano, Minor Planet Circulars, 15559, Cambridge, 1989;
 547. Williams, Minor Planet Circulars, 19301, Cambridge, 1991;
 548. Nakano, Minor Planet Circulars, 21766, Cambridge, 1993;
 549. G.V. Williams, Minor Planet Circulars, 24090, Cambridge, 1994;
 550. S. Nakano, Minor Planet Circulars, 35559, Cambridge, 1999;
 551. Williams, Minor Planet Circulars, 36233, Cambridge, 1999;
 552. G.V. Williams, Minor Planet Circulars, 36433, Cambridge, 1999;
 553. G.V. Williams, Minor Planet Circulars, 37940, Cambridge, 2000.
 554. Shkodrov V., Dikova S., Observations Made at the Bulgarian National Observatory,
  Minor Planet Circulars, Cambridge, 1989.

 555. D. Green, Minor Planet Circulars, 14335, Cambridge, 1989;
 556. C. Bardwell, Minor Planet Circulars, 14356, Cambridge, 1989;
 557. K. Nakano, Minor Planet Circulars, 14612, Cambridge, 1989;
 558. Nakano, Minor Planet Circulars, 15061, Cambridge, 1989;
 559. E. Bowell, Minor Planet Circulars, 15401, Cambridge, 1989;
 560. B. Marsden, Minor Planet Circulars, 15425, Cambridge, 1989;
 561. L. Kaneda, Minor Planet Circulars, 16238, Cambridge, 1990;
 562. Bowel, Minor Planet Circulars, 16404, Cambridge, 1990;
 563. Nakano, Minor Planet Circulars, 16405, Cambridge, 1990;
 564. Williams, Minor Planet Circulars, 16573, Cambridge, 1990;
 565. Williams, Minor Planet Circulars, 18114, Cambridge, 1991;
 566. Bardwell, Minor Planet Circulars, 18266, Cambridge, 1991;
 567. F. Williams, Minor Planet Circulars, 18439, Cambridge, 1991;
 568. Williams, Minor Planet Circulars, 19869, Cambridge, 1992;
 569. Ichikawa, Minor Planet Circulars, 21591, Cambridge, 1993;
 570. Nakano, Minor Planet Circulars, 24722, Cambridge, 1995;
 571. G.V. Williams, Minor Planet Circulars, 25943, Cambridge, 1995;
 572. Williams, Minor Planet Circulars, 30437, Cambridge, 1997;
 573. Williams, Minor Planet Circulars, 30664, Cambridge, 1997;
 574. Nakano, Minor Planet Circulars, 32180, Cambridge, 1998;
 575. Williams, Minor Planet Circulars, 32920, Cambridge, 1998;
 576. B. Marsden, Minor Planet Circulars, 33909, Cambridge, 1998;
 577. G.V. Williams, Minor Planet Circulars, 35911, Cambridge, 1999;
 578. G.V. Williams, Minor Planet Circulars, 36235, Cambridge, 1999;
 579. G.V. Williams, Minor Planet Circulars, 36672, Cambridge, 1999;
 580. B. Marsden, Minor Planet Circulars, 37110, Cambridge, 1999;
 581. G.V. Williams, Minor Planet Circulars, 37549, Cambridge, 2000;
 582. G.V. Williams, Minor Planet Circulars, 37624, Cambridge, 2000;
 583. G. V. Williams, Minor Planet Circulars, 38479, Cambridge, 2000;
 584. Williams, Minor Planet Circulars, 40086, Cambridge, 2000.
 585. Ivanova V, Shkodrov V., Umlenski V., Dinev Ch., Stoev A., Observations Made at the Bulgarian National Observatory,
  Minor Planet Circulars, 16659, Cambridge, 1989.

 586. Marsden, Minor Planet Circulars, 16689, Cambridge, 1990;
 587. Nakano, Minor Planet Circulars, 17950, Cambridge, 1991;
 588. Nakano, Minor Planet Circulars, 18608, Cambridge, 1991;
 589. Bardwell, Minor Planet Circulars, 19283, Cambridge, 1991;
 590. Nakano, Minor Planet Circulars, 21268, Cambridge, 1992;
 591. Nakano, Minor Planet Circulars, 22219, Cambridge, 1993;
 592. Nakano, Minor Planet Circulars, 23117, Cambridge, 1994;
 593. Williams, Minor Planet Circulars, 32418, Cambridge, 1998;
 594. Williams, Minor Planet Circulars, 34224, Cambridge, 1999
 595. Williams, Minor Planet Circulars, 35388, Cambridge, 1999;
 596. Williams, Minor Planet Circulars, 35587, Cambridge, 1999.
 597. Ivanova V, Shkodrov V., Umlenski V., Dinev Ch., Stoev A., Observations Made at the Bulgarian National Observatory,
  Minor Planet Circulars, 16944-16946, Cambridge, 1989.

 598. Williams, Minor Planet Circulars, 17013, Cambridge, 1990;
 599. Williams, Minor Planet Circulars, 17033, Cambridge, 1990;
 600. Bardwell, Minor Planet Circulars, 17186, Cambridge, 1990;
 601. Williams, Minor Planet Circulars, 18407, Cambridge, 1991.
 602. Shkodrov V., Ivanova V, Umlenski V., Dinev Ch., Observations Made at the Bulgarian National Observatory,
  Minor Planet Circulars, 17694-17698, Cambridge, 1989.

 603. Nakano, Minor Planet Circulars, 21557, Cambridge, 1993;
 604. Williams, Minor Planet Circulars, 22401, Cambridge, 1993;
 605. Williams, Minor Planet Circulars, 36233, Cambridge, 1999.
 606. Shkodrov V., Ivanova V, Umlenski V., Dinev Ch., Observations Made at the Bulgarian National Observatory,
  Minor Planet Circulars, 18328-18330, Cambridge, 1991.

 607. Kaneda, Minor Planet Circulars, 18635, Cambridge, 1991;
 608. Bardwell, Minor Planet Circulars, 19275, Cambridge, 1992;
 609. Nakano, Minor Planet Circulars, 21557, Cambridge, 1993;
 610. Nakano, Minor Planet Circulars, 22480, Cambridge, 1993;
 611. Marsden, Minor Planet Circulars, 22593, Cambridge, 1993;
 612. Nakano, Minor Planet Circulars, 22693, Cambridge, 1993;
 613. Williams, Minor Planet Circulars, 24096, Cambridge, 1994;
 614. Williams, Minor Planet Circulars, 35586, Cambridge, 1999;
 615. Williams, Minor Planet Circulars, 36463, Cambridge, 1999.
 616. Helin E., Ivanova V., Laurance, Rose, Shkodrov V., Observations Made at the Palomar, Observatory,
  Minor Planet Circulars, 18514-18537, Cambridge, 1991.

 617. Kaneda, Minor Planet Circulars, 18622, Cambridge, 1991;
 618. Williams, Minor Planet Circulars, 18641, Cambridge, 1991;
 619. Marsden, Minor Planet Circulars, 18827, Cambridge, 1991;
 620. Nakano, Minor Planet Circulars, 25632, Cambridge, 1995;
 621. Williams, Minor Planet Circulars, 31129, Cambridge, 1998;
 622. Williams, Minor Planet Circulars, 31229, Cambridge, 1998;
 623. Williams, Minor Planet Circulars, 31717, Cambridge, 1998;
 624. Williams, Minor Planet Circulars, 35332, Cambridge, 1999;
 625. Williams, Minor Planet Circulars, 35383, Cambridge, 1999.
 626. Shkodrov V., Ivanova V., Observations of periodic Comet Taylor, Made at the Bulgarian National Observatory,
  Minor Planet Circulars, 20859, Cambridge, 1992.

 627. Williams, Minor Planet Circulars, 25522, Cambridge, 1995;
 628. Williams, Minor Planet Circulars, 25951, Cambridge, 1995;
 629. Nakano, Minor Planet Circulars, 25954, Cambridge, 1995;
 630. Nakano, Minor Planet Circulars, 30440, Cambridge, 1997;
 631. Williams, Minor Planet Circulars, 33033, Cambridge, 1998.
 632. Hendier, Chenun, Laberie, Pallas, Shkodrov V., Observations, Made at the Observatory of CERGA,
  Minor Planet Circulars, 13112, Cambridge, 1988.

 633. Bowell, Minor Planet Circulars, 15692, Cambridge, 1990;
 634. Kaneda, Minor Planet Circulars, 19493, Cambridge, 1992.
 635. Ivanova V., Umlensky V., Bonev T., Shkodrov V., Observations, Made at the Bulgarian National Observatory,
  Minor Planet Circulars, 13120-13121, Cambridge, 1988.

 636. Nakano, Minor Planet Circulars, 13156, Cambridge, 1988;
 637. Nakano, Minor Planet Circulars, 13160, Cambridge, 1988;
 638. Nakano, Minor Planet Circulars, 15693, Cambridge, 1990;
 639. Nakano, Minor Planet Circulars, 15221, Cambridge, 1989;
 640. Williams, Minor Planet Circulars, 18420, Cambridge, 1991;
 641. Nakano, Minor Planet Circulars, 19677, Cambridge, 1992;
 642. Williams, Minor Planet Circulars, 21568, Cambridge, 1993;
 643. Nakano, Minor Planet Circulars, 24736, Cambridge, 1995;
 644. Williams, Minor Planet Circulars, 25046, Cambridge, 1995;
 645. K. Nakano, Minor Planet Circulars, 31905, Cambridge, 1998;
 646. Asher, Minor Planet Circulars, 32881, Cambridge, 1998;
 647. Bardwell, Minor Planet Circulars, 33454, Cambridge, 1999;
 648. Williams, Minor Planet Circulars, 33871, Cambridge, 1999;
 649. Williams, Minor Planet Circulars, 33926, Cambridge, 1999;
 650. G.V. Williams, Minor Planet Circulars, 34486, Cambridge, 1999;
 651. G.V. Williams, Minor Planet Circulars, 37816, Cambridge, 2000;
 652. G.V. Williams, Minor Planet Circulars, 39936, Cambridge, 2000.
 653. Shkodrov V., Ivanova V., Umlensky V., Bonev T., Stoev A., Observations of Periodic Comet Temple 2, at the Bulgarian National Observatory,
  Minor Planet Circulars, 14081, Cambridge, 1988.

 654. Nakano, Minor Planet Circulars, 21766, Cambridge, 1993;
 655. G.V. Williams, Minor Planet Circulars, 24090, Cambridge, 1994;
 656. S. Nakano, Minor Planet Circulars, 35559, Cambridge, 1990;
 657. G.V. Williams Minor Planet Circulars, 36233, Cambridge, 1999;
 658. G.V. Williams, Minor Planet Circulars, 36433, Cambridge, 1999;
 659. G.V. Williams, Minor Planet Circulars, 37940, Cambridge, 2000.
 660. Umlenski, Ivanova, Stoev, Shkodrov, Dikova, Observations Made at the Bulgarian National Observatory,
  Minor Planet Circulars, 14250-14256, Cambridge, 1989.

 661. D. Green, Minor Planet Circulars, 14335, Cambridge, 1989;
 662. C. Bardwell, Minor Planet Circulars, 14356, Cambridge, 1989;
 663. K. Nakano, Minor Planet Circulars, 14612, Cambridge, 1989;
 664. Nakano, Minor Planet Circulars, 15061, Cambridge, 1989;
 665. E. Bowell, Minor Planet Circulars, 15401, Cambridge, 1989;
 666. B. Marsden, Minor Planet Circulars, 15425, Cambridge, 1989;
 667. L. Kaneda, Minor Planet Circulars, 16238, Cambridge, 1990;
 668. Bowel, Minor Planet Circulars, 16404, Cambridge, 1990;
 669. Nakano, Minor Planet Circulars, 16405, Cambridge, 1990;
 670. Williams, Minor Planet Circulars, 16573, Cambridge, 1990;
 671. Williams, Minor Planet Circulars, 18114, Cambridge, 1990;
 672. Bardwell, Minor Planet Circulars, 18266, Cambridge, 1991;
 673. F. Williams, Minor Planet Circulars, 18439, Cambridge, 1991;
 674. Williams, Minor Planet Circulars, 19869, Cambridge, 1992;
 675. Ichikawa, Minor Planet Circulars, 21591, Cambridge, 1993;
 676. Nakano, Minor Planet Circulars, 24722, Cambridge, 1995;
 677. G.V. Williams, Minor Planet Circulars, 25943, Cambridge, 1995;
 678. Williams, Minor Planet Circulars, 30437, Cambridge, 1997;
 679. Williams, Minor Planet Circulars, 30664, Cambridge, 1997;
 680. Nakano, Minor Planet Circulars, 32180, Cambridge, 1998;
 681. Williams, Minor Planet Circulars, 32920, Cambridge, 1998;
 682. B. Marsden, Minor Planet Circulars, 33909, Cambridge, 1999;
 683. G.V. Williams, Minor Planet Circulars, 35911, Cambridge, 1999;
 684. G.V. Williams, Minor Planet Circulars, 36235, Cambridge, 1999;
 685. G.V. Williams, Minor Planet Circulars, 36672, Cambridge, 1999;
 686. B. Marsden, Minor Planet Circulars, 37110, Cambridge, 2000;
 687. G.V. Williams, Minor Planet Circulars, 37549, Cambridge, 2000;
 688. G.V. Williams, Minor Planet Circulars, 37624, Cambridge, 2000;
 689. G.V. Williams, Minor Planet Circulars, 38479, Cambridge, 2000;
 690. Williams, Minor Planet Circulars, 40086, Cambridge, 2000.
 691. Shkodrov V., Ivanova V., Helin E., Observations Made at the Bulgarian National Observatory, Smolian,
  Minor Planet Circulars, 8092, Cambridge, 1983.

 692. Marsden, Minor Planet Circulars, 10161, Cambridge, 1985;
 693. B. Marsden, Minor Planet Circulars, 12710, Cambridge, 1988.