"Науката посреща своите бъдещи откриватели"

19-20 май 2016 г.

Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"


Програма   Регламент   Покана   Заявка   Абстракти   Галерия   За нас   Контакти


 

 

 

Регламент

за участие в инициативата

"Науката посреща своите бъдещи откриватели"

 

 

Инициативата дава възможност за творческа изява на ученици, които имат интерес и талант за изследователска и/или художествена дейност в някоя научна област (физика, химия, биология, науки за Земята) и/или нейните приложения.

 

1. Участниците в Ученическата научна сесия трябва да разработят (самостоятелно или в екип) проект по определена тема под ръководството на учител, учен, университетски преподавател, или друг специалист в избраната област от природните науки (физика, химия, биология, науки за Земята). Проектът трябва да се изпрати под формата на pdf файл на адрес astro.edu@gmail.com в срок до 30 април 2016 г. Разработката да не надвишава 30 страници, font Times New Roman, size 12, space 1.5. Участниците могат да бъдат ученици от 6 до 12 клас.

 

Заглавната страница трябва да съдържа темата на проекта, името/имената на авторите и научния ръководител, институция (училище), адрес за връзка (електронна поща, мобилен телефон, пощенски адрес); резюме на български език и на английски език (вкл. заглавието) до 200 думи. Резюмето трябва да съдържа информация за научната област на проекта и приносите на автора/авторите на разработката.

 

Изложението се разделя на глави/секции и започва с Увод, в който се формулират целите и задачите на проекта. Проектът завършва със Заключение, в което трябва да се отбележи приносът на автора/авторите и да се направи коментар върху възможностите за по-нататъшно развитие на представения проект. Накрая се прилага списък на всички използвани източници (литература, интернет-страници, софтуерни продукти).

 

Всички изпратени проекти ще бъдат предварително рецензирани като основните показатели при оценяването са яснота и логическа последователност на изложението, оригиналност, коректност на резултатите, добро оформление. Особено голяма тежест за окончателната оценка на проекта ще има устното му представяне и защита.

 

Програмата на научната сесия ще бъде обявена на електронната страница на Шуменския университет в срок до 10 май. Времето за презентиране е до 10 мин. Изложението трябва да представя същността на проекта и приноса на автора/авторите по разработената тема. След експозето ще бъдат задавани въпроси и журито ще оценява умението на авторите да защитят разработката си.

 

По желание на екипа се допуска участие на проекти в научната сесия с постер.

 

2. Участниците в конкурса за художествени произведения, посветени на науката (есета, картини, фотоси, макети), следва да изпратят в срок до 30 април 2016 г. по пощата произведението си и съпътстваща информация (заглавие на произведението, име на автора, населено място, училище, клас) на адрес 9712 гр. Шумен, ул. "Университетска" № 115, Шуменски университет, Факултет по природни науки, Доротея Василева. За участниците в този конкурс няма възрастови ограничения.

 

Всички, желаещи да участват в инициативата "Науката посреща своите бъдещи откриватели" (с доклади, художествени произведения или само като слушатели), следва да изпратят попълнена заявка в срок до 30 април 2016 г. на адрес astro.edu@gmail.com.

 

ПРИЕМАНЕТО НА ЗАЯВКИ ПРИКЛЮЧИ!

 

Домакините предоставят възможност за хранене на преференциални цени в Студентския стол на Шуменския университет. Нощувките на гостите са за тяхна сметка и се организират от тях самите.