"Науката посреща своите бъдещи откриватели"

19-20 май 2016 г.

Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"


Програма   Регламент   Покана   Заявка   Абстракти   Галерия   За нас   Контакти


 

 

 

1. Построяване на ротационна крива на Млечния път

Симеон Бойчев, Дамян Бойчев, 11 клас, ГПЧЕ "Н. Вапцаров", гр. Шумен

 

Резюме: Проектът е насочен към обучението по физика и астрономия в Х клас на средното училище в България. Образователни цели на разработката са:

- Да се илюстрират практическите приложения на емисионните спектри;

- Да се илюстрира един от начините на изследване на Вселената.

Дидактическа цел на проекта е да се допринесе за "събуждане" на интереса към природните науки.

Участниците в проекта получиха наблюдателни данни чрез дистанционно-управлявани радиотелескопи. Последните са част от европейския проект "Hands-On Universe, Europe. Bringing frontline interactive astronomy to the classroom". Екипът представя една възможност за използване на тези данни в класната стая – под формата на физичен практикум. Изработени са работни листи за учениците, като е приложен изследователският  подход в обучението. Учениците построяват ротационна крива на Млечния път – зависимост на орбиталната скорост на звездите от разстоянието им до центъра на галактиката. За целта използват създаденото от екипа видео-ръководство за работа с наблюдателните данни и специализирания софтуер. Сравняват формата на получената крива с формата на същата зависимост, построена за планетите от  Слънчевата система. Видимата разлика  илюстрира един от фактите, водещи до идеята за Тъмната материя.

 

Abstract: The project targets the physics and astronomy education in Bulgarian high school. The educational purposes are:

- To illustrate the implementation of the emission spectrum;

- To illustrate one of the ways of exploring the Universe.

The didactic aim is to contribute to the awakening of the interest in natural sciences.

The participants have received observational data from remotely-controlled  radio telescopes. These telescopes are part of the European project "Hands-On Universe, Europe. Bringing frontline interactive astronomy to the classroom". The data presented by the team is an opportunity for making use of it in the classroom in the form of physics practicum. Worksheets have been given to students, applying the inquiry based teaching. Using the team-constructed video tutorial, the students construct a rotation curve of the Milky Way – a plot of the orbital velocities of stars versus their radial distance from the galaxy’s center. They compare it  with the same curve  for the planets of the Solar system. The  difference illustrates one of the facts leading to the idea of Dark matter.


 

2. Виртуална лаборатория "Нашето тяло"

Илина Коцева, 6 клас, Мартин Цолов, 5 клас, СОУ "Сава Доброплодни", гр. Шумен

 

Резюме: Детския опит е ограничен, а светът около децата необятен и изпълнен с безброй вълнуващи неща. Опитвайки се да го разберат, децата непрекъснато задават въпроси. Водени от любопитството към заобикалящият свят и това, което се случва с тях - екипът създаде този проект. Той демонстрира техните занятия в извънкласните форми учебните предмети Човек и природа и Информационни технологии. По време на тези занятия те се учиха, правиха опити и експерименти, но... най-вече се забавлява. Създавайки проекта "Нашето тяло" те имахме една идея - да предложат на своите съученици много любопитни факти, интересни опити и експерименти, забавни игри и други дейности, които ще им помогнат да намерите търсените отговори.

Биология е научната област на проекта "Нашето тяло". Той е съобразен с ДОИ на училищен етап.

 

Abstract: Children experience is limited, and the world around kids vast and filled with countless exciting things. Trying to understand children constantly ask questions. Driven by curiosity about the surrounding world and what happens to them - the team created the project. It demonstrates their classes in extracurricular subjects Man and Nature and Information Technology. During these lessons they learned, they did experiments and experiments... but mostly fun. Creating the "Our Body" they had an idea - to offer their classmates a lot of trivia, interesting experiments and experiments, games and other activities that will help them find the answers sought.

Biology is the science of the "Our body." It is consistent with state educational standards of the school stage.


 

3. ASTRO-SPIRAL: Търсене на астероиди чрез метода на спиралите

Галина Станева, 9 клас, Астрономическа обсерватория - Варна, Математическа гимназия, гр. Варна

 

Резюме: Проектът Astro Spiral представя иновативен подход при сравняването на астрономически изображения на области от небето чрез построяване на изпъкнала спирала върху ярките обекти в такова изображение. За тази цел, написахме програма на C++ на платформата Cinder. Тя намира ярките обекти в астрономическото изображение в JPEG формат и ги свързва в изпъкнала спирала чрез собствен алгоритъм на базата на Graham Scan за изпъкнала обвивка. Проектът е спечелил златен медал на Международен конкурс по приложение на информационни технологии в областта на природни науки.


 

4. Феромагнитна течност (magnetic fluid)

Тедислава Василева, 11 клас, СОУПНЕ "Фридрих Шилер", гр. Русе

 

Резюме: Ферофлуидът е колоидна течност, направена от нанодиапазонен феромагнетизъм, феримагнетични частици и течност превозвач. Всяка частица е покрита с повърхностно активно вещество. Ферофлуидите са съставени от нанодиапазонни частици от магнетит, хематит или от друго съдържащо желязо съединение и течност. Частиците са достатъчно малки, за да допринесaт за цялостното магнитно реагиране на течността, в която се намират. Обичайният състав на ферофлуида е 5% твърди частици, 10% повърхностно активно вещество и 85% течност превозвач/преносител. Интересното при ферофлуида е това, че самият той е съставен от твърда и течна част. При липса на магнитно поле, той е в течно състояние, а при наличие на такова преминава в твърдо (това впечатление остава). Това му позволява да бъде използван в акустични прибори, в медицината, като вакуумен уплътнител за въртящи се оси и др. Също така може да има още бъдещи приложения, които ще са свързани с наноелектромеханичните системи. При високи температури ферофлуидите губят способността си да отговарят на магнитни полета. Когато ферофлуидът е поставен до силно вертикално магнитно поле, по повърхността му се образуват връхчета и низини. Този ефект е известен като нeстабилност на нормално поле. Ферофлуидите имат висока магнитна възприемчивост, затова и необходимото високото магнитно поле може да се постигне с малък магнит.5. Откриване и проследяване на астероиди по международната програма IASC

Ирена Димитрова, 11 клас, Астрономическа обсерватория - Варна, Математическа гимназия, гр. Варна

 

Резюме: В проекта се представят резултати от работата на екип ученици в Международната програма за търсене и проследяване на астероиди IASC за изминалата година. Представени са основните стъпки от обработката на астрономическите изображения с помощта на програмата АСТРОМЕТРИКА.


 

6. Интерактивна биология

Мирослав Дяков, 6 клас, Валентин Бончев, 5 клас, СОУ "Сава Доброплодни", гр. Шумен

 

Резюме: Биология е научната област на проекта "Интерактивна биология". Той е свързан с основните жизнени процеси при растенията. Чрез своите опити, авторите на проекта показват колко интересна и лесно достъпна може да бъде биологията за учениците. Авторите са използвали продукти и материали от ежедневието. Процесите хранене, дишане, дразнимост и движение, отделяне, растеж и развитие, размножаване при растенията, те описват интересни анимации и видеа (направени и заснети от самите тях). Проектът е съобразен с ДОИ на училищен етап.

 

Abstract: Biology science project "Interactive biology". It is associated with basic life processes in plants.Through their experiments, the authors of the project show how interesting and easily accessible can be for biology students. The authors have used products and materials from everyday life. Processes nutrition, breathing, irritability and movement, separation, growth and development, reproduction in plants, they describe interesting animations and videos (made and filmed themselves). The project is consistent with state educational standards of the school stage.7. Еко-дом - дом без химия

Михаил Георгиев, Миглена Димитрова, СОУ "Сава Доброплодни", гр. Шумен
 

Резюме: Нашият сайт – проект е предназначен за всички хора по света, които са заинтересовани за бъдещето на планетата Земя. Нашето поколение е обградено от вредното влияние на заводите, на предприятията, на автомобилите. Всеки ден е едно изпитание на нашата имунна система. Идеята ни е хората да са екологично грамотни, екологично мотивирани и с екологично съзнание. Да инвестираме в здравето, което е най-голямото богатство. Формирането на екологично възпитание е глобална необходимост. Време е да се осъзнаем! Нашата цел бе да изработим еко продукти заместващи скъпите и пълни с вредни химични вещества продукти за почистване и подържане на дома, козметиката и медицината. Проучихме различни методи и средства за изработка на еко продукти. Всяка рецепта изработвахме и тестахме индивидуално. Опитахме се да популязираме нашите продукти и се радваме, че вече имаме последователи сред нашите връстници и техните семейства.

 

Abstract: Our website - project is intended for all people around the world who are concerned about the future of planet Earth. Our generation is surrounded by harmful influence of factories, businesses, and cars. Every day is a test of our immune system. Our idea is that people are environmentally literate, environmentally motivated and have an environmentally conscious. Investing in health, which is the greatest wealth. The formation of ecological education is a global necessity. It is time to realize! Our goal was to produce green products replacing expensive and full of harmful chemicals products for cleaning and maintenance of our home, cosmetics and medicine. We studied different methods and tools for producing ecological products. Each recipe is made and tested individually. We tried to popularize our products and we are happy that we now have followers among our peers and their families.8. Откриване и изследване на извънслънчеви планети чрез мрежа от малки космически телескопи

Ирена Димитрова, 11 клас, Борислава Борисова, 11 клас, Астрономическа обсерватория - Варна,

Математическа гимназия, гр. Варна

 

Резюме: Представена е идеята за създаване на мрежа от малки космически телескопи за откриване и изследвани на близки извънслънчеви планети. Направени са модели на избрани по предварително зададени критерии пет извънслънчеви планети. Описани са целите, задачите и времевата линия на евентуална космическа мисия за изстрелване и работа на мрежа от малки космически телескопи. Проектът е спечелил първо място в Националния конкурс КОСМОС на фондация Еврика.


 

9. Неорганичните киселини - полезни и вредни! Как това се отразява на околната среда?

Розалия Радославова, Велина Калоянова, Ислахан Мустафова, 10 клас, СОУ "Св. св. Кирил и Методий", гр. Смядово

 

Резюме: Екологичното и здравното образование заемат приоритетно място в българското училище днес. Целта е формиране на такава ценностна система у нас - младото поколение, която да доведе до отговорно поведение към околната среда и личното здраве, до изграждане на екологична и здравна култура. За да се придобие това екологично образование и поведение, ние трябва да се приобщим към създадената от обществото екологична култура. Това предполага активно усвояване на нови ценности, познания и изграждане на активна гражданска позиция за опазване на околната среда от замърсяване и съхраняване на природните ресурси на нашата планета – Земя.

Идеята за създаването на този проект възникна след един много сериозен екологичен инцидент на територията на нашето населено място гр. Смядово – разлив на киселина от стара корозирала цистерна, съхранявана дълго време от дейността на бившите химически заводи. Опасната киселина, поради нарушената настилка и наклонения терен, попада във водата на река Смядовска, в кладенците около нея и в река Брестова, в която се влива река Смядовска. Отлагането на киселините може да се отрази пагубно  на горите,  на езера, реките и на всички живи организми.

Да спасим нашия град! Какъв всъщност е проблема?! Ние знаем твърде малко за опасните неорганични киселини и затова е трудно да предвидим последствията от тяхното действие. Хора смятат себе си за твърде нищожни, че да повлияят на Земята по какъвто и да е начин. Смятат, че сме като бълхи, неспособни да управляваме времето, климата и заобикалящия ни свят. Но дали наистина е така?  Ето за това ние решихме да се запознаем подробно с физичните и химичните свойства на СОЛНАТА, АЗОТНАТА И СЯРНА КИСЕЛИНА, тяхната употреба и екологично действие върху околната среда. Проучихме начините за установяване на евентуално замърсяване с киселини и определихме участъци за наблюдение и изследване. При установяване на замърсяване или съмнение за такова ние вече знаем как да реагираме и така можем ДА СПАСИМ НАШИЯ ГРАД и заобикалящия ни свят!


 

10. SEA-View - планетарна система за ранно предупреждаване на цунами

Момчил Виляминов, Георги Маринов, 10 клас, Математическа гимназия, гр. Варна

 

Резюме: Представяме разработена от нас SeaView - интерактивна карта, която визуализира в ясен и разбираем за широк кръг потребители вид разнообразна информация за световния океан в реално време(течения, вълни, температура и др.). Данните се взимат динамично от морски буйове,  преработват се и се представят в разбираем за потребителя визуален вид. За всяка станция потребителят може да открие информация от различните сензори. Освен информация за състоянието на световния океан, SeaView показва интерактивни цунами станции. Те са станции, които засичат сигнали за опасна големина на вълните или водни и въздушните течения, застрашаващи преминаващите кораби.


 

11. Начални практики в ракетостроенето. Ракетни системи, защо една ракета лети и как?

Димитър Дудренов, 10 клас, Петър Златев, 11 клас, Йоана Кабакова, 10 клас, Астрономическа обсерватория - Варна, Математическа гимназия и Първа езикова гимназия, гр. Варна

 

Резюме: В проекта разглеждаме най-важните моменти в историята маркиращи големите стъпки и открития в ракетостроенето. Представени са различните видове ракети спрямо най-важните фактори. Горивото като един от главните фактори дели ракетните модели на три вида, различаващи се до основите на техния дизайн. Представени е как работи една ракета, като се имат пред вид най-важните закони и теория на ракетостроенето. Използвайки законите и проучванията за видовете ракети и условията, в които се използват, представяме дизайна на ракета, който сме избрали. Достигнати са определени параметри като максимална височина, максимална скорост и ускорение. Подобряването на устойчивостта на нашата планета е много важно затова ние базираме конструкцията на нашия модел около рециклиране и използване на по-дружелюбно за природата гориво. Рециклирането се изразява в използване на компоненти за минимална цена или от предмети които иначе биха били изхвърлени след употреба. Така показваме достъпността на подобен експеримент, както и че в основата на подобно проявено въобръжение се крие и развитието на по-екологична технология. С проведените експерименти и построен модел, ние достигаме до важни заключения нужни за подобряването му и евентуалното създаване на по голям работещ модел, способен да съдържа авионика която да измерва атмосферни данни.

Демонстрационният филм на проекта може да бъде видян на уеб-адрес: https://www.youtube.com/watch?v=IowXsMILDVE.


 

12. Концепция за постоянен лунен град - как да се оцелее на Луната?

Константин Евтимов, Виктория Славова, Любомир Тончев, 10 клас, Астрономическа обсерватория - Варна, Трета природоматематическа гимназия, гр. Варна

 

Резюме. Луната е близкото бъдеще на земната цивилизация, към нея ще са насочени усилията на всички космически агенции на планетата! В проекта представяме създаден от нас лунен град. Луната би могла да бъде втори или трети дом на земната цивилизация в случай, че се случи бедствие със нашата планета. Луната би могла ди ни бъде много полезна. Ще можем да добиваме много полезни изкопаеми (Al, Ca, Fe , Mg, Ni, Ti), които ще използваме да  развиваме промишлеността на Земята. Ние представяме разработена и научно-обоснована инженерно-техническа идея за лунен град, който е много добре защитен от космическите опасности, много здраво конструиран и красиво подреден. Един привлекателен нов дом за хората. Проектът е представен с филм, който може да бъде видян на уеб-адрес: https://www.youtube.com/watch?v=4Auhr3TEymA.

 

Abstract: The Moon is the near future of Earth’s civilization, the efforts of all space agencies on the planet will be focused on it. In the project we present a Lunar town created by us. The moon could be the second or third home of our civilization in case something unfortunate happens to our planet. The moon could be prove itself to be very useful. We could extract many materials (Al- Aluminium, Ca- Calcium, Fe- Iron, Mg- Magnesium, Ni- Nickel, Ti- Titanium), which we will use to better Earth's industry. We present a developed, scientific and technical idea for a lunar town which is shielded from cosmic dangers, strong construction and beautifully arranged. An attractive new home for humans. A demonstrational film of the project can be seen on the web address: https://www.youtube.com/watch?v=4Auhr3TEymA.


 

13. Марсианска архитектура:  Градове на Марс

Виктор Тодоров, Преслав Добрев, Астрономическа обсерватория - Варна, Трета природоматематическа гимназия, гр. Варна

 

Резюме: Представяме нашата концепция за създаване на пет обитаеми градове на планетата Марс.Избрали сме място за застрояване, което e в близост до Долината на моряците. Ние смятаме, че там климатичните условия са най-благоприятни за изграждането и функционирането на марсиански град. За да построим градовете се налага предварително да създадем миниколония. Задачата на тези първи обитатели е да подготвят терена за строителство, както и да събират максимално информация за условията на червената планета. Първите строители и жители на марсианските градове освен, че ще започнат строителство на градовете, ще започнат и процеса на тераформиране на червената планета. По наши изчисления в нашите градове ще могат да живеят около един милион души. Това е един малък процент от населението на Земята, но е началото на една голяма стъпка в човешкото развитие. Демонстрационният филм на проекта може да бъде видян на уеб-адрес: https://www.youtube.com/watch?v=6SwqRSpLot0.

 

Abstract: We present our concept for creating five habitable cities on the planet Mars. We have a chosen site for development, which is near the Valley of the sailors. We believe that the climate conditions there are most favorable for the establishment and operation of a Martian city. To build the cities we need to first build a mini-colony. The task of these first inhabitants is to prepare the terrain for construction, as well as gather maximum amounts of information on the conditions on the red planet. The first builders and residents of the Martian cities will not only begin construction of cities but will also begin the process of terraforming the red planet. According to our calculations, our cities will be able to house about one million people. This is a small percentage of the world population, but it is the beginning of a big step in human development. A demonstrational film of the project can be seen on the web address: https://www.youtube.com/watch?v=6SwqRSpLot0.


 

 14. Астробиология: Комуникация с извънземни? Възможно е!

Александър Георгиев, Иво Песев, Лиа Шуман, Астрономическа обсерватория - Варна, Математическа гимназия, гр. Варна

 

Резюме: Проектът разглежда научните обосновки за възможностите за съществуване на извънземни цивилизации. Представени са проектите, по които се работи за откриване на извънземен живот и разум. Специално място е отделено на вербалната и невербална комуникация между живите същества на планетата ни. Предложена е кратка методика за контакт с извънземни същества. Представена е галерия от 30 изображения на извънземни същества и е направен анализ на вероятните условия за живот и методите за комуникация с тези извънземни същества. Конкурсът е спечелил Националния конкурс на Европейския конкурс на ESA "Одисей" и награда за най-добре презентиран проект на полуфинала на Международния конкурс в Гърция.

 

Abstract: The project examines the scientific justifications for the possibility of existence of extraterrestrial civilizations. Presented are the projects on which work is done to detect extraterrestrial life and intelligence. Special attention is paid to verbal and nonverbal communication between living beings on our planet. A brief methodology for contact with extraterrestrial beings is proposed. Presented is a gallery of 30 images of extraterrestrial beings and analysis of possible living conditions and methods of communication with these alien beings.


 

15. Марсианска автономна станция MARSGATEWAY

Доротея Николаева, 10 клас, Симона Райкова, 10 клас, Даниел Саманлиев, 11 клас, Астрономическа обсерватория - Варна, Професионална гимназия по архитектура, строителство и геодезия, Частна гимназия по информационни технологии "Екзюпери", гр. Варна

 

Резюме: Марсианска автономна станция „MARS GATEWAY“ е идейна разработка, компютърен модел и изработен макет – модел на автономна станция на Марс. Автономната станция е изработена на базата на голямо по обем проучване на физическите условия и изследвания на планетата, особеностите на релефа и възможните космически и местни опасности. Подбрано е място на изграждане на станцията, което да отговаря на определени изисквания. На базата на направени изчисления за 10 човека са проектирани всички модули и сектори на станцията. Изработеният идеен, компютърен модел на станцията включва 4 големи модула, 7 малки модула, площадка за кацане. Функциите на всеки един от тях е осмислен много внимателно и вътре във всеки модул са изработени характерни за задачите детайли. Особено детайлно са изградени командният модул, биосферите, енергийният модул. Проектът представя по оригинален и атрактивен начин една автономна станция на Марс- представя първите стъпки на хората на Марс, началото на процеса на тераформиране и детайлното изследване на планетата. Демонстрационният филм на проекта може да бъде видян на уеб-адрес: https://www.youtube.com/watch?v=eW0w_hrcIug.

 

Abstract: "MARS GATEWAY" is a concept, computer model and miniature - model of the autonomous station on Mars. The autonomous station is created on the basis of vast amounts of research of physical conditions and studying of the planet, peculiarities of the terrain and possible cosmic and local dangers. A place for building the station was selected, which meets certain requirements. On the basis of calculations made for 10 people are designed all models and sections of the station. The crafted conceptual, computer model of the station includes 4 big modules, 7 small modules, a landing area. The functions of each of them is thought of very carefully and inside every module are made specific for its mission details. Especially detailed is the command module, the biosphere and the energy providing module. The project presents one autonomous station on Mars in an attractive and original way - presenting the first steps of humans on Mars, the start of terraforming and detailed research on the planet.  A demonstrational film of the project can be seen on the web address: https://www.youtube.com/watch?v=eW0w_hrcIug.


 

16. Астрономическите проекти в програмата ZOONIVERSE

Добромир Георгиев, Илия Ников, Мартин Димчев, Астрономическа обсерватория - Варна, Математическа гимназия, гр. Варна

 

Резюме: В проекта са представени астрономическите проекти в научно-изследователската програма в Интернет ZOONIVERSE. Особено внимание е отделено на проектите за търсене на астероиди и комети, изследване на обекти от марсианската повърхност, регистриране на области на звездообразуване в Млечния път, класификация на галактики.


 

17. Космически храни - технология, производство и хранителен режим

Димана Лазарова, Астрономическа обсерватория - Варна, Професионална гимназия по туризъм, гр. Варна

 

Резюме: В проекта е представена технологията и основните изисквания за получаване на храни за космонавти, разгледано е примерно меню и хранителен режим на астронавтите в Международната космическа станция. Представени са постиженията на Института за космически изследвания в областта на космическите храни.