http://rusnauka.narod.ru/lib/phisic/super/image61.gif

Изисквания към докладите:

Текстовете на докладите трябва да са подготвени за печат чрез MS Word. Не се предвижда допълнително редактиране. Максималният обем е шест страници.

1. Докладите да бъдат отпечатани едностранно – формат на страницата: Paper Size A4, portrait, Margins: Top 2.5 cm, Bottom – 2.5 cm, Left 2.5 cm, Right 2.5 cm, Header 1.5 cm, Footer 1.5 cm

2. Текстът да бъде оформен по следния начин:

ЗАГЛАВИЕ – Times New Roman, Font Size 14pt, Bold, Centered, Paragraph spacing – After 6pt

имената НА АВТОРИТЕ Times New Roman, Font Size 12pt, Bold, Centered, Paragraph spacing – After 6pt

Наименование на институцията: (университет, факултет), пощенски адрес, e-mail - Times New Roman, Font Size 12pt, Italic (e-mail Regular), Centered

Резюме Times New Roman, Font Size 11pt, Italic, Justified, Paragraph spacing – Before 12pt, After 6pt, Indentation – Left 1 cm, Right – 1 cm

Ключови думи – Times New Roman, Font Size 11pt, Italic, Justified, Paragraph spacing – Before 6pt, After 6pt, Indentation – Left 1 cm, Right – 1 cm

Основен текст – Times New Roman, Font Size 12pt, Justified, Paragraph First Line – 1 cm

Фигурите трябва да бъдат интегрирани в текста и да имат номерация и наименование под тях. Наименование на фигурите Times New Roman, Font Size 11pt, Centered, Paragraph spacing – Before 6pt, After 12pt

Таблиците трябва да бъдат интегрирани в текста, номерирани и с наименование над тях. Наименование на таблиците Times New Roman, Font Size 11pt, Centered, Paragraph spacing – Before 12pt, After 6pt

Формулите да имат подравнена вдясно от тях номерация – с цифри в малки скоби ( ).

литературата (на латиница) да се означава с числа, заградени в квадратни скоби. Литературата да се подрежда по реда на цитиране, съгласно стандарта в следния ред: автори, списание (italic), година на издаване (bold), том (italic), начална и крайна страница – Times New Roman, Font Size 11pt, Left

 

Примерен шаблон може да бъде изтеглен от тук.

Доклади, неотговарящи на изискванията, няма да бъдат приемани за печат.

Изисквания към постерите:

Максимален размер A0: 841 mm × 1189 mm

Ориентация: портрет (portrait)

Резултат с изображение за шуменски университет лого

Макетен файл

V Национална студентска научна конференция с участие на ученици

“От Атома до Космоса”

e-mail: snk@shu.bg